IV Alan tutkimuskirjallisuutta, kotimainen (1990‒2024 )

 

Aalto, Ilana 2012. Isyyden aika. Historia, sukupuoli ja valta 1990-luvun isyyskeskustelussa. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 112. Helsinki.

Aapola, Sinikka & Kaarninen, Mervi 2003. (toim.) Nuoruuden vuosisata. Suomalaisen nuorison historia. Helsinki. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Aho, Jouko 1993. Sieluun piirretty viiva. Oulu: Kustannus Pohjoinen.

Ahokas, Minna 2011. Valistus suomalaisessa kirjakulttuurissa 1700-luvulla. Suomen tiedeseuran Bidrag till kännedom ava Finlands natur och folk 188.

Ahonen, Kirsi 2022. Sharing the Treasure of Knowledge : Nineteenth-Century Nordic Adult Education Initiatives and Their Outcomes. Tampere University Dissertations 566. (verkkoversio https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2322-6).

Ahonen, Sirkka 1997. Mittausmaniaa 1920-luvulla: Kasvatustieteen paradigmanmuutoksen tarkastelua. Didacta Varia 2 (2), 3–19.

Ahonen, Sirkka 2000. Kasvatustieteen vaihtuvat kasvot. Teoksessa P. Tommila (toim.) Suomen tieteen historia 2. Humanistiset ja yhteiskuntatieteet. Porvoo–Helsinki–Juva: WSOY, 398–437.

Ahonen, Sirkka 2003. Yhteinen koulu. Tasa-arvo vai tasapäisyyttä?  Tampere: Vastapaino.

Ahonen, Sirkka & Rantala, Jukka 1996. Sata vuotta oppikoulua varten. Valmistava koulu 1870-luvulta 1970-luvulle. Helsinki: Kirjayhtymä.

Ahonen, Sirkka & Rantala, Jukka (eds.) 2001. Nordic Lights. Education for Nation and Civic Society in the Nordic Countries, 1850–2000. Finnish Literature Society, Studia Fennica Historica 1.

Aikio, Lilja 2016. Opettajattareksi sopimaton? Diskurssianalyysi seminaarien naisoppilaiden poikkeavuuden tulkinnasta ja kontrollista Suomessa 1860–1960 –luvuilla. Turun yliopiston julkaisuja sarja C 417. (verkossa)

Alanko, Anna-Liisa 1997.  Kotiveräjältä maailman turuille. Kansalliset kasvatusaatteet Immi Hellénin runoissa. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 35.

Arola, Pauli 2003. Tavoitteena kunnon kansalainen. Koulun kansalaiskasvatuksen päämäärät eduskunnan keskusteluissa 1917-1924. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteen laitos. (verkossa)

Aukia, Markku 2010 Lapset olkoot ihmisiksi: Suomen talonpoikaiskotien hiljainen kasvatus. Turun yliopisto (verkossa)

Autio, Veli-Matti & Heikkilä, Markku 1990. Opetusministeriön historia V. Jälleenrakennuksen ja kasvun kulttuuripolitiikka 1945-1965.

van den Berg, Marko 2007. Yksi historia monimutkaistuvassa maailmassa. Historian olemus ja historian suuret kertomukset luokanopettajaopiskelijoiden historiatietoisuudessa. Helsingin yliopiston Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia 9.

af Forselles, Cecilia & Laine, Tuija (toim.) 2008. Kirjakulttuuri kaupungissa 1700-luvulla. Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjaston julkaisuja 20. Helsinki: SKS.

Granbom-Herranen, Liisa 2008. Lapsuuden sananlaskut kulkevat mukana halki elämän. Jyväskylän yliopisto, Studies in Education, Psychology and Social Research 329.

Haikari, Janne & Kotilainen, Sofia 2016. Opettajuuden mallia. Jyväskylän normaalikoulu 1864 – 2015. Jyväskylän normaalikoulun Julkaisuja 15. Jyväskylän yliopisto.

Halonen, Tero 2008. Maasta ja puusta pidemmälle. Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan historia. Osa I: Hyödyn aikakaudesta vuoteen 1945.

Haltia, Nina 2012. Yliopiston reunalla. Tutkimus suomalaisen avoimen yliopiston muotoutumisesta.  Turun yliopiston julkaisuja, sarja C osa 352. (verkossa)

Hannikainen, Matti ja Lohikoski, Pia (toim.) 2008. Työväki lähtee – mihin suuntaa tutkimus. Väki voimakas no 21.  Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura ry.

Hanska, Jussi & Salonen, Kirsi 2004. Kirkko, kuri ja koulutus. Hengellisen säädyn moraalihistoriaa myöhäiskeskiajalla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 968. Helsinki.

Hanska, Jussi & Vainio-Korhonen, Kirsi (toim.) 2010. Huoneentaulun maailma. Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1266:1.

Harrikari, Timo 2019. Lastensuojelun historia - tutkielma oikeussääntelystä, kulttuurisista kerostumista ja hallinan murroksista. Tampere: Vastapaino.

Hartikainen, Esko, Karinen, Päivi & Kumulainen, Leila 2007. Opinpaikat. Elämänkulkuja sivistyskansan elämänkerrassa. Helsinki: Kansanvalaistusseura.

Hasselman, Tuure & Salmi-Niklander 1999. Vuosisadan koulutarina. Haukkamäen koulu 1899-1999. Karkkila: Haukkamäen koulun vanhempainyhdistys.

Heikkilä, Heikki 2001. Ohut ja vankka journalismi. Kansalaisuus suomalaisen uutisjournalismin käytännöissä 1990-luvulla. Tampereen yliopisto. (verkossa)

Heikkinen, Anja 1995. Lähtökohtia ammattikasvatuksen kulttuuriseen tarkasteluun. Tampereen yliopisto Acta Universitatis Tamperensis ser. A vol 442.

Heikkinen, Anja (toim.) 1996. Gendered history of (vocational) education: European comparisons Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Ammattikasvatussarja 14.

Heikkinen, Anja & Leino-Kaukiainen, Pirkko (toim.) 2011. Valistus ja koulunpenkki. kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1266:2.

Heikkinen, Reijo (toim.) 1990. Kasvatusta ja koulutusta korven kaupungissa. Kajaanin opettajankoulutuslaitos 90 vuotta. Oulu.

Heikkinen Reijo 1993. Kun kansakoulu tuli Kajaaniin. Kajaanin kansakoulu 120 vuotta. Kajaani.

Heikkinen, Reijo 1994. Kasvatus- ja kouluhistorian tiedonlähteitä. Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja, sarja B: opetusmonisteita ja selosteita 4/1984

Heinonen, Visa 1998. Talonpoikainen etiikka ja kulutuksen henki. Kotitalousneuvonnasta kuluttajapolitiikkaan 1990-luvun Suomessa. Suomen historiallisen seuran Bibliotheca historica 33.

Helén, Ilpo 1997. Äidin elämän politiikka. Naissukupuolisuus, valta ja itsesuhde Suomessa 1880-luvulta 1960-luvulle. Helsinki: Gaudeamus.

Historisk Tidskrift för Finland 78 (2) 1993: Kasvatuksen historian teemanumero (verkossa).

Hongisto, Lasse 2012. Luonnontieteen historian opetus tieteenhistorian sisältöjen avulla - kehittämistutkimus lukion  historianopetuksen mahdollisuuksista.(nettiversio)

Honkanen, Petri 1999. Lainsäätäjä Jumalan armosta: Yhteiskunta koulutuskomiteoiden  mietinnöissä 1856-1996. Turun yliopisto, RUSEn julkaisuja 2.

Hosio-Paloposki, Anne 2006. Koulukasvatusta teknologisoituvaan yhteiskuntaan. Kansakoulun opetussuunnitelman rakentuminen 1945-1952. Helsingin yliopiston Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia 7.

Huhmarniemi, Raija, Skinnari, Simo & Tähtinen, Juhani (toim.) 2001. Platonista transmodernismiin. Juonteita ihmisyyteen, ihmiseksi kasvamiseen, oppimiseen, kasvatukseen ja opetukseen. Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia 2.

Husa, Sari & Kinos, Jarmo 2001. Akateemisen varhaiskasvatuksen muotoutuminen. Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisuja 4.

Hytönen, Kirsi-Maria, Malinen, Antti, Salenius Paula, Haikari Janne, Markkola Pirjo, Kuronen Marjo ja Koivisto Johanna 2016. Lastensuojelun sijaishuollon epäkohdat ja lasten kaltoinkohtelu 1937–1983. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2016:22. Helsinki. (verkossa)

Hyyppä, Henrik 1999. Varanto varastossa: Koulutus sivistää, jalostaa ja varastoi joutoväkeä. Turun yliopisto, RUSEn julkaisuja nro 3.

Hyyrö, Tuula 2006. Alakansakoulun opettajien valmistuksen kehitys Suomessa vuosina 1866-1939. Tampereen yliopisto. (verkossa)

Hyytiäinen, Niina 2006. ”LAPSISTA LUKEMINEN ALKAA” Lastenkirjakritiikkien lapsuuskäsitykset 1960-1970-luvun vaihteessa. Pro gradu -tutkielma, Turun yliopisto,  Kulttuurihistoria. (verkossa)

Hämäläinen, Juha 1990.  Piirteitä J. V. Snellmanin perhekäsityksestä. Snellman-instituutin C-sarja 3. Kuopio.

Hämäläinen, Juha 1992. Kotikasvatuksen pedagogisen tukemisen idea lastensuojelussa : sen sosiaalieettiset lähtökohdat ja asema Suomen lastensuojelun oppihistoriassa. Kuopion yliopiston julkaisuja. E, Yhteiskuntatieteet 3.

Hämäläinen, Juha 1992. Snellman, perhe ja yhteiskunta: J. V. Snellmanin filosofisen perhekäsityksen ilmeneminen hänen perhe-elämässään ja yhteiskunnallisessa toiminnassaan. Snellman-instituutin C-sarja 4. Kuopio.

Hämäläinen, Juha 1995. Sosiaalipedagogiikan oppihistoriallinen kehitys Saksassa. Kuopion yliopiston julkaisuja E, Yhteiskuntatieteet 26.

Hämäläinen, Juha 1996. Valveutuneiden naisten yhteiskunnallisesta toiminnasta akateemiseksi koulutus- ja työalaksi: piirteitä sosiaalityön koulutuksen taustasta ja kehityksestä Saksassa. Kuopion yliopistollinen opetussosiaalikeskuksen julkaisusarja 1.

Hämäläinen, Juha 1997. J. V. Snellmanin perhekäsityksen juurilla: Snellman perhefilosofian aristoteelisen perinteen jatkajana. Snellman-instituutin C-sarja 5.

Hämäläinen, Juha 2005. Kodin kynnys: J. V. Snellmanin perhefilosofia. Snellman-instituutin C-sarja 7.

Hämäläinen, Juha 2007. Lastensuojelun kehityslinjoja: tutkimus Suomen lastensuojelun aatepohjasta ja oppihistoriasta. Snellman-instituutin A-sarja 22. Kuopio.

Hämäläinen, Tommi-Tapio 2009. (toim.) Kansan kädestä. Sivistyneistö ja kansakoululaiset Suomen kulttuurirahastoa perustamassa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seuran Kansanelämän kuvauksia 74.

Hölsä, Martti 2000. Itäkarjalaisopettajia Suomessa jatkosodan aikana: Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnan opettajaleiri 1841–1944. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiön julkaisuja. Helsinki.

Hölsä, Martti 2006. On uuden huomenen saava. Suomalainen kansakoulu Itä-Karjalan sotilashallinnon kasvatustavoitteiden toteuttajana miehitysajan aunukselaiskylässä 1941-1944. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja 45.

Hölsä, Martti 2002. Suomalainen kansakoulu Itä-Karjalassa 1941–1944: Itä-Karjalan sotilashallintoesikunnan kansakoululaitos. Opetus- ja kasvatus- ja koulutusalojen säätiön julkaisuja. Helsinki.

Iisalo, Taimo 1992. Merimies piirsi nimensä. Havaintoja uudenkaupungin seudun merimiesväestön kirjoitustaidosta 1800-luvulla. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia No 152.

Iisalo, Taimo 1995. Lähtö töihin 1800-luvun koulusta:  Porin ja Uudenkaupungin ala-alkeiskouluja käyneiden lähtö työelämään. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A:171

Ikonen, Risto 1997. Åbo-tidningar 1771–1808 ja kasvattava yhteiskunta. Kasvatuksen maailma kustavilaisen kauden turkulaislehdessä. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja N:o 38.

Ikäheimo, Heikki 2003. Tunnustus, subjektiviteetti ja inhimillinen elämänmuoto. Tutkimuksia Hegelistä ja persoonien välisistä tunnustussuhteista. Jyväskylän yliopisto. (verkossa)

Ilmakunnas, Johanna 2009. Kuluttaminen ja ylhäisaatelin elämäntapa 1700-luvun Ruotsissa. Tampere.

Ilmolahti, Oona 2017. Eheys ja ennakkoluulo. Työväenyhteisön ja kansakouluopettajiston jännitteinen suhde Helsingissä sisällissodasta 1930-luvulle. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran erillisiä julkaisuja. Helsinki. (verkossa)

Innanen, Tapani 2006. Uskonnon opettamista ja oppimista maalaisyhteisössä. Paikallistutkimus Kallislahden kyläkoulun ajalta ja alueelta. Joensuun yliopiston kasvatustieteiden  tiedekunnan tutkimuksia N.o 97.

Itkonen Hannu 1991. "Tarmompa poekija ollaan". Tutkimus suomalaisen urheiluseuran muutoksesta. Joensuun yliopiston kasvatustieteiden  tiedekunnan tutkimuksia N.o 35

Jalava, Marja 2012. The University in the Making of the Welfare State. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Jalovaara, Ville 2019. On suurempi Koti. Martat 120 Vuotta. Helsinki: Otava.

Jauhiainen, Annukka 2002. Työväen lasten koulutie ja nuorisokasvatuksen yhteiskunnalliset merkitykset. Kansakoulun jatko-opetuskysymys 1800-luvun lopulta 1970-luvulle. Turun yliopiston julkaisuja Annales Universitatis Turkuensis sarja C 187.

Jauhiainen, Arto 1993. Koulu, oppilaiden huolto ja hyvinvointivaltio. Suomen oppivelvollisuuskoulun oppilashuollon ja sen asiantuntijajärjestelmien muotoutuminen 1800-luvun lopulta 1990-luvulle. Turun yliopiston julkaisuja Annales Universitatis Turkuensis sarja C 98.

Jossfolk, Karl-Gustav 2001. Bildning för alla : en pedagogikhistorisk studie kring abnormskolornas tillkomst i Finland och deras pionjärer som medaktörer i bildningsprocessen 1846-1892. Helsingfors: Svenska skolhistoriska föreningen i Finland, Skolhistoriskt arkiv nr 27. (verkossa)

Jouhki, Essi 2020. Teinikuntatoiminnan sukupolvet. Muistitietohistoria oppikoulujen koululaisliikkeestä 1950–1970-luvuilla. Oulun yliopisto, Acta Univ. Oul. B 178.  (verkossa)

Jyrkinen, Anna-Riitta 2005. Mielisairaanhoito Kellokosken piirimielisairashoitolassa vuosina 1915 – 1918. Hoitolan ensimmäisten potilaiden dokumentteihin perustuva analyysi Kuopion yliopisto. (verkossa)

Kaarninen, Mervi 1995. Nykyajan tytöt: koulutus, luokka ja sukupuoli 1920- ja 1930-luvun Suomessa. Suomen historiallisen seuran Bibliotheca historica 5. Helsinki.

Kaarninen, Mervi 2008. Punaorvot 1918. Jyväskylä: Minerva.

Kaarninen, Mervi & Kaarninen, Pekka 2002. Sivistyksen portti: ylioppilastutkinnon historia. Helsinki: Otava.

Kaarninen, Mervi, Minna Harjula & Kauko Sipponen 2000. Murros ja mielikuva: Tampereen yliopisto 1960-2000. Tampere: Vastapaino.

Kaarttinen, Jyrki 2007. Kohti uutta uljasta ihmistä -näkemyksiä kansallissosialistisesta kasvatusideologiasta. Pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto. Kasvatustiede. (verkossa)

Kaarttinen, Jyrki 2017. Kansallissosialistinen kasvatus - politiikkaa vai pedagogiikkaa? Tampere University Press, Acta Universitatis Tamperensis. (verkossa)

Kailanpää Aarre 1990. Aitoon kotitalouskeskikoulu Anna Tapion koulu 1940 - 1990 ja Aitoon yhteiskoulu 1917 - 1940.

Kaipainen, Minna 2008. "Ken tilauspukua käyttää, hän herrasmieheltä näyttää". Eteläkarjalainen maalaisvaatturi ja vaatturitoiminta Suomessa 1920-1960-luvuilla. Joensuun yliopiston Kasvatustieteellisiä julkaisuja 125.

Kangas, Lasse 1992. Jyväskylän yliopistokysymys 1847 - 1966. Tutkimus korkeakoulun perustamisesta ja kehityksestä yliopistoksi. Jyväskylän yliopiston Studia Historica Jyväkyläensia.

Kantasalmi, Kari & Nest, Mauri (toim.) 2014. Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita. Näkökulmia aikuiskasvatuksen kentän vaikuttajiin. Tampere: Tampere University Press.

Karjala, Kalle 2003. Neulanreiästä panoraamaksi Ruotsin kulttuurikuvan ainekset eräissä keskikoulun ja B-ruotsin vuosina 1961-2002 painetuissa oppikirjoissa. Jyväskylän yliopisto. (verkossa)

Kauranen, Ralf 2008. Seriedebatt i 1950-talets Finland - En studie i barndom, media och reglering. Åbo Akademis förlag.

Kemppainen, Ilona 2006. Isät, äidit ja isänmaan toivot - käsityksiä lapsesta ja vanhemmista sotavuosien Suomessa. Historiallinen Aikakauskirja 104 (2), 174-175.

Kemppinen, Lauri 2001. Sivistys on Suomen elinehto. Yrjö Sakari Yrjö-Koskisen kasvatusajattelu ja koulutuspolitiikka vuosina 1850 - 1882. Turun yliopiston julkaisuja, sarja c 168.

Keravuori, Kirsi 2015. ”Rakkaat poikaiset!” Simon ja Wilhelmina Janssonin perhekirjeet egodokumentteina (1858–1887). Turun yliopiston julkaisuja - Annales universitatis turkuensis Sarja C osa 411. (verkossa)

Keskinen,  Lauri 2011. Seura tekee kaltaisekseen. Poliittinen sosialisaatio varsinaissuomalaisissa työväenurheiluseuroissa vuosisadan vaihteessa 1920-luvun alkuun. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C osa 352. (verkossa)

Kesävuori, Saara 2003. Oidipus oli mies. Psykohistoriallinen elämäkerta Eila Pennasesta vuoteen 1952 saakka. Tampereen yliopisto. (verkossa)

Ketonen, Kimmo 1997. Turun Suomenkielisten ylioppilaiden historia: kieli ja kansallisuustaistelujen aikana 1922–1939. Pro gradu –työ, Turun yliopisto, Suomen historia

Ketonen, Kimmo 1997. Sun kasvois eessä, Suomenmaa: Turun yliopiston ylioppilaskunta 1922–1944. Turun yliopiston ylioppilaskunta. Turku.

Ketonen, Kimmo 2001 Ylioppilaat omalla asialla: Turun ylioppilaskunta 1945 – 1997. Turun yliopiston ylioppilaskunta. Turku.

Kettunen, Pauli & Simola, Hannu (toim.) 2012. Tiedon ja osaamisen Suomi. Kasvatus ja koulutus Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, 1266:3

Kiiskinen, Jouni 2011. Visuaalinen tie arvoelämään – Aleksanteri Ahola-Valon itsekasvatuksen menetelmä ja etiikka. Helsinki: Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu.(verkossa)

Kinnari, Heikki 2020. Elinikäinen oppiminen ihmistä määrittämässä. Genealoginen analyysi EU:n, OECD:n ja UNESCOn politiikasta. Suoman Kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia 81. Helsinki.

Kinnari, Inkeri 2012. Hyödyllisiä ja mielekkäitä oppeja kotiin vietäväksi. H. G. Porthanin väitösteesit ja kaateeminen kasvatus. Turun yliopiston Annalles Universitatis Turkuensis C 354. (verkossa)

Kinnunen, Mauri 2004. Herätysliike kahden kulttuurin rajalla. Lestadiolaisuus Karjalassa 1870-1939. Jyväskylän ylipisto. (verkossa)

Kivirauma, Jeol & Jauhiainen, Arto 1996. Ensimmäisten kansakoulujen perustaminen sivistyneistön suurena projektina. Kasvatus 27 (2), 153–163.

Kivirauma, Joel & Rinne Risto (toim.) 1998. Suomalaisen kasvatustieteen historia - lyhyt oppimäärä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Tutkimuksia A: 182.

Klemelä, Kirsi 1999. Ammattikunnista ammatillisiin oppilaitoksiin. Ammatillisen koulutuksen muotoutuminen Suomessa 1800-luvun alusta 1990-luvulle. Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimuskeskuksen raportti 48.

Klinge, Matti ym. 1987 - 1990. Helsingin yliopisto I - III ???

Koivuluhta, Merja 1999. Ammatti-intressit ja ura. Pohjoiskarjalaisen ammattikoulutetun ikäluokan seuranta 1975 – 1991. English summary: Vocational Interests and Career. A Follow-up of a Vocationally Trained North Karelian Age Cohort from 1975 – 1991. Joensuun yliopiston Yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja 42.

Kokko, Marja 2002. Sisaret, toverit. naisten järjestäytyminen, ryhmätietoisuus ja kansalaistuminen Jyväskylässä 1800-luvun lopulta 1930-luvulle. Jyväskylän yliopisto. (verkossa)

Kontio, Kimmo 2012. Luonto ja sivistys Jean-Jacques Rousseaun kasvatusajattelussa. Tutkielma Émilesta. Oulun yliopiston Acta Universitatis Ouluensis E Scientiae Rerum Socialium 128. Oulu. (verkossa)

Konttinen, Esa 1996. Central Bureaucracy and the Restriction of Education in Early Nineteenth-century Finland. Scandinavian Journal of History 21 (3), 201–220.

Korhonen, Merja 1999. Isyyden muutos. Keski-ikäisten miesten lapsuuskokemukset ja oma vanhemmuus. The Change in Fatherhood. The Childhood Experiences of Middle-aged Men and Their Own Parenthood. Joensuun yliopiston Yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja 39.

Korhonen, Tua 2004. Ateena Auran rannoilla: humanistikreikkaa Kuninkaallisesta Turun akatemiasta. Helsingin yliopisto. (verkossa)

Korkiakangas, Mailis 2013. Lönnrotista Laureaan. Kotitalousalan ammattikasvatus vuosina 1890–2000. Tampere: Tampere University Press. (verkossa)

Korppi-Tommola, Aura 1990. Terve lapsi – kansan huomen. Mannerheimin Lastensuojeluliitto yhteiskunnan rakentajana 1920–1990. Helsinki: Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Kortessalo-Ainasoja, Johanna 2019. Sallimuksen maa ja sen lapset. Amerikan suomalaisten akkulturaatio Yhdysvalloissa 1908-1923. Turun yliopiston julkaisja sarja C 476. (verkkossa)

Koski, Leena 2001. Hyvän lapsen ja kasvattamisen ideaali. Tutkimus aapisten ja lukukirjojen moraalisen kosmologian muutoksista itsenäisyyden aikana. Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisusarja Kasvatusalan tutkimuksia 6.

Kotkaheimo, Liisa 1994. Suomen ruotsinkielisiä aapisia kansainvälisessä taustassaan ja kansainvälisissä yhteyksissään 1600 -luvulta 1950 -luvulle. Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Tutkimuksia 55.

Koulu ja menneisyys XLVII 2009. Miten minusta tuli kasvatuksen historian tohtori?  Helsinki: Suomen Kouluhistoriallinen Seura.

Koulu ja menneisyys LIII: Koulumuistot - kokemuksia koulusta, titkimusta muistelusta. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuoden 2018 vuosikirja. Helsinki (verkossa

Koulu ja menneisyys LVI: Tähtinen, Juhani, Jyrki Hilpelä & Risto Ikonen (toim.) 2018. Sivistys ja kasvatus eilen ja tänään. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirja 2018. Helsinki. (verkossa)

Koulu ja menneisyys LVII. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen seuran vuosikirja 2019. (verkossa)

Koulu ja menneisyys LVIII. Oppivelvollisuus 100 vuotta. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen seuran vuosikirja 2021.(verkossa)

Kuikka, Martti T. 1991 Suomalaisen koulutuksen vaiheet. Helsinki: Otava. (julkaistu myös englanniksi)

Kujala, Erkki 2003. Sodan pojat. Sodanaikaisten pikkupoikien lapsuuskokemuksia isyyden näkökulmasta (verkossa)

Kujala, Jukka 2008. Miesopettaja itsenäisyyden ajan Suomessa elokuvan ja omaelämäkerran mukaan. Oulun yliopisto. Universitatis Ouluensis E 97

Kuusisto, Leena 2004. Luojan apulaisista loimaajiksi - ompelijoista itsensä työllistäjiksi : tekstiili- ja vaatetusalan opettajien ammattikasvatuksen paradigman muutos. Tampere yliopiston  Acta Universitatis Tamperensis 1053. (verkossa)

Laamanen, Hilkka 2000. Kenen koulu, sen kansa. Lehdistökeskustelu kansakoulun muodosta ja sisällöstä kansakouluasetuksesta piirijakoasetukseen (1866–1898) Suomen Kouluhistoriallisen seuran julkaisuja 2000.

Lagerstam, Liisa 2007. A Noble life. The Cultural Biography of Gabriel Kurck (1630–1712). Helsinki: Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Humaniora 349.

Lahtinen, Mikko 2006. Snellmanin Suomi. Tampere: Vastapaino.

Laihiala-Kankainen, Sirkka 2021. Venäläisen kasvatuksen historia. Tampere: Vastapaino.

Laitala, Marjo & Puuronen, Vesa 2016. Yhteiskunnan Tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset. Tampere: Vastapaino.

Lakkala Irja-Kaisa 2011. Sodankylän oppikoulut vuosina 1943-1972. Acta Universitatis Lapponiensis 202.

Lappalainen, Antti 1992. Oppikirjan historia. Kehitys sumerilaisista suomalaisiin. Porvoo.

Lassila, Juhani 2001. Lapin koulutushistoria. Kirkollinen alkuopetus, kansa-, perus- ja oppikoulut  I ja II. Oulun yliopiston

Lassila, Juhani 2003. Länsi-Lapin ammatti-instituutin historia. Ammatillinen koulutus hyvinvointivaltiollisena ja paikallisena kehitystekijänä. Länsi-Lapin ammatti-instituutin 50-vuotisjuhlakirja.

Lassila, Juhani 2006 Lapin metsäopetus 100 vuotta (1905-2005). Joensuun yliopiston

Lassila, Juhani 2005. Lapin koulutus vuosina 1630–2001. Oulun yliopisto, Thule-instituutti.

Lassila, Juhani 2005. Lapin maatalousseura ammatillisten oppilaitosten ylläpitäjänä 1906–1970. Pello: Pohjan väylä.

Laukia, Jari 2013, Tavoitteena sivistynyt kansalainen ja työntekijä: Ammattikoulu Suomessa 1899–1987. Helsingin yliopisto. (verkossa)

Launonen, Leevi 2000. Eettinen kasvatusajattelu suomalaisen koulun pedagogisissa teksteissä 1860-luvulta 1990-luvulle. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 168.

Lempa, Heikki 1993. Bildung der Triebe der Deutsche philantropismus (1768–1788). Turun yliopiston julkaisuja, sarja B 203.

Lakkala, Irja-Kaisa 2011. Sodankylän oppikoulut vuosina 1943-1972. Lapin yliopiston Acta Universitatis Lapponiensis 202.

Laiho, Anne 2005. ”Sisar tieteen saloissa”: sairaanhoitajien akatemisoitumisprojekti Pohjoismaissa 1900-luvulla. Turun yliopiston julkaisusarja C, osa 232.

Lehtomäki, Elina 2005. Pois oppimisyhteiskunnan  marginaalista? Koulutuksen merkitys vuosina 1960-1990 opiskelleiden lapsuudestaan kuurojen ja huonokuuloisten aikuisten elämänkulussa. Jyväskylän yliopisto. (verkossa)

Leinonen, Markku 1998. Johannes Gezelius vanhempi luonnonmukaisen pedagogiikan soveltajana. Comeniuslainen tulkinta. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 138.

Leviskä, Anniina 2018. Kasvatusfilosofia. Kasvatusfilosofia.fi/Logos/ensyklopedia. (verkossa)

Leskinen, Jari 2106. Kohti sosialismia! Pirkkalan peruskoulun marxilainen kokeilu 1973—75. Helsinki: Siltala.

Liikanen, Pirkko 1991. Rengistä isännäksi, oppilaasta opettajaksi: suomalainen kulttuuri neljän peräkkäisen sukupolven kuvaamana. Jyväskylän yliopisto.

Lipponen, Päivi 2006. Kansakouluhanke valtion, kunnan ja kyläyhteisöjen vallanjaon haasteena. Kansakoulujen perustaminen Kuopion maalaiskunnissa vuoteen 1907 mennessä. Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos. (verkossa)

Luukkanen, Tarja-Liisa 2000. B. O. Lille ja kirkkohistorianopetuksen alkuvaiheet Aleksanterin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Historiallisia tutkimuksia 207. Helsinki.

Luukkanen, Tarja-Liisa 2005. Sääty-ylioppilaasta ensimmäisen polven sivistyneistöön. jumaluusopin ylioppilaiden sukupolvikehitys ja poliittis-yhteiskunnallisten näkemysten muodostuminen 1853-1918.Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Historiallisia tutkimuksia 218. Helsinki.

Löfström, Jan, Rantala, Jukka & Salminen, Jukka 2004. Esseitä historiallis-yhteiskunnallisesta kasvatuksesta. Helsingin yliopiston Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia 2. Helsinki.

Malinen, Antti & Tamminen, Tuomo 2017. Jälleenrakentajien lapset. Sotienjälkeinen Suomi lapsen silmin. Helsinki Gaudeamus.

Malinen, Antti & Tamminen, Tuomo 2022. Leikitäänkö? Lasten kaverisuhteet 1900-luvun Suomessa. Helsinki Gaudeamus.

Marjanen, Päivi 2012. Koulukäsityö vuosina 1866–2003. Kodin hyvinvointiin kasvattavista tavoitteista kohti elämänhallinnan taitoja. Turun yliopisto, julkaisuja C 344. (verkossa)

Meretniemi, Maija 2015. Hyvä koti ja henkinen äitiys lastentarhatyön esikuvina. Aate- ja käsitehistoriallinen tutkielma Suomen varhaiskasvatuksen taustasta. Helsingin yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen Tutkimuksia 369. Helsinki. (verkossa)

Miettinen, Tiina 2012. Ihanteista irrallaan. Hämeen maaseudun nainen osana perhettä ja asiakirjoja 1600-luvun alusta 1800-luvun alkuun. Acta Universitatis Tamperensis, 1756 (verkossa)

Moilanen, Aatu 2006. "Otetaan vastuu omista asioista." Suomen sokeainkoulut kansakoululaitoksen rinnalla vuosina 1865-1939. Joensuun yliopiston Kasvatustieteellisiä julkaisuja 115.

Mäkinen, Ilkka 1997. "Nödvändighet af LainaKirjasto". Modernin lukuhalun tulo Suomeen ja lukemisen instituutiot. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 668. Helsinki.

Mäkinen, Ilkka (toim.) 1999. Kirjastojen vuosisata. Yleiset kirjastot Suomessa 1900-luvulla. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu.

Mäkinen, Ilkka 2009. Suomen yleisten kirjastojen historia. Helsinki: BYJ Kustannus.

Mälkki, Juha 2008. Herrat, jätkät ja sotataito : kansalaissotilas- ja ammattisotilasarmeijan rakentuminen 1920- ja 1930-luvulla talvisodan ihmeeksi. Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Männistö, Tiina 2003. Haluathan tulla todelliseksi naiseksi?. Naisruumiin tuottaminen Suomessa ilmestyneissä nuoren naisen oppaissa 1890 - 1972. Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja 63.

Nevala, Arto 1999. Korkeakoulutuksen kasvu, lohkoutuminen ja eriarvoisuus Suomessa. Suomen historiallinen seuran Bibliotheca historica 43.

Niemelä, Jari 1996. Lääninlampureista maaseutukeskuksiin. Maaseutukeskusten ja niiden edeltäjien maatalousneuvonta 1700-luvulta 1990-luvulle. Helsinki: Suomen historiallinen seura ja Maaseutukeskusten keskusliitto.

Niemelä, Jari 1998. Vain hyödynkö tähden? Valistuksen ajan hyötyajattelun, luonnontieteen ja talouspolitiikan suhde Pehr Adrian Gaddin elämän työn kautta tarkasteltuna. Suomen Historiallisen Seuran Historiallisia tutkimuksia 199.

Niemelä, Seppo 2011. Sivistyminen. Sivistystarve, -pedagogiikka ja -politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa. Snellman-instituutin julkaisusarja A 25. 

Nikander, Esko 1998. Kansalaisuus velvoittaa. Acta Universitatis Tamperensis 594.

Nieminen, Marjo 2007. Lastensuojelulapset ja koulutus sosiaali- ja koulutuspoliittisessa keskustelussa 1900–1930-lukujen Suomessa. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, Scripta lingua fennica edita, osa 259

Nurmi, Veli 1990. Maamme opettajakorkeakoulut. Kasvatushistoriallinen perustutkimus. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja 87.

Nurminen, Marjo, T. 2008. Tiedon tyttäret. Oppineita eurooppalaisia naisia antiikista valistukseen. WSOY.

Ojakangas, Mika 1997. Lapsuus ja auktoriteetti. Helsinki: Tutkijaliitto.

Paakkola, Esko 2007. Itsekasvatus - pyrkimys kohti ihanteellista ja hyveellistä elämää. Länsimainen ja konfutselainen näkökulma. Joensuun yliopiston Kasvatustieteellisisä julkaisuja N:o 122. Joensuu.

Paksuniemi, Merja 2005. Opiskelu Tornion seminaarissa. Opiskelijoiden muisteluja. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 10.

Paksuniemi, Merja 2009. Tornion alakansakoulunopettajaseminaarin opettajakuva lukuvuosina 1921-1945 rajautuen oppilasvalintoihin, oppikirjoihin ja oheistoimintaan. Acta Universitatis Lapponiensis 161.

Parland-von Essen, Jessica 2005. Behagets betydelser: Döttrarnas edukation i det sena 1700-talets adelskultur. Möklinta: Gidlund (verkossa)

Parjo, Oili 2003. Koti on kansan sydän. Kotikasvatusyhdistyksen perustaminen ja toiminta 1907–1917. Helsingin yliopiston Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 190. (verkossa)

Petrell, Pasi 2002. Ihode: koulun ja kylän historiaa. Ihode: Ihoden koulun 100-vuotisjuhlatoimikunta.

Petrell, Pasi 2006. Öljylampun valosta tiedon valtatielle. Rauman normaalikoulun ja sen edeltäjien historia. Rauma: Myllymäen kilta & Rauman normaalikoulu.

Petrell, Pasi 2009. Ihanteiden kahleissa. Kansakoulunopettajien valmistuksen kehitys kohti ylioppilaspohjaista koulutusta Kaarlo Franssilan henkilöhistorian näkökulmasta tarkasteltuna. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C 290.

Pohjakallio, Pirkko 2005. Miksi kuvista? Koulun kuvataideopetuksen muuttuvat perustelut. Helsinki: Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A 60.

Pohjanen, Jorma 2002. Mitä kello on? kello modernissa yhteiskunnassa ja sen sosiologisessa teoriassa. Jyväskylän yliopisto. (verkossa)

Pousu, Airikki 2003. Nuori Ilmari Vaissi. Kasvun ja kehityksen vuodet suomalaisessa talonpoikaisyhteisössä 1910-1939. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 188. (nettiversio)

Puhakka, Jorma 2002. Esi- ja alkuopetuksen kehittäminen Suomessa vuosina 1968-2000. Aikalaisvaikuttajien selontekoja tapahtumista ja niihin vaikuttaneista seikoista. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 82.

Pukero, Päivi 2009. Epämääräisestä elämästä kruunun haltuun : irtolaisuuden ja huono-osaisuuden kontrolli Itä-Suomessa 1860–1885. Joensuun yliopiston Yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja n:o 100. (verkossa)

Päivärinne, Tiina 2010.  Luonto, tiede ja teknologia: kansanvalistuksen Suomi-kuva 1870-1920. Helsingin yliopisto, Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk 183. Helsinki: Suomen tiedeseura.

Pätäri, Jenni, Teräsahde, Sini, Harju, Aaro, Manninen, Jyri & Heikkinen, Anja (toim.) 2019. VAPAA SIVISTYSTYÖ: Eilen, tänään ja huomenna. Vapaan sivistystyön  rooli, asema ja merkitys  suomalaisessa yhteiskunnassa  ja koulutusjärjestelmässä. Vapaa Sivistystyö ry (verkossa)

Rantala, Jukka 1996. Valmistavan koulun kautta oppikouluun. Koulu ja Menneisyys XXXIV. Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja 1996, 40–55.

Rantala, Jukka 2002. Kansakoulunopettaja ja kapina. Vuoden 1918 punaisuussyytökset ja opettajan asema paikallisyhteisössä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Historiallisia tutkimuksia 214.

Rantala, Jukka 2003.  (toim.) Koulu ja kansalaisyhteiskunta historiallisessa perspektiivissä. Helsingin yliopiston Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia 1. Helsinki.

Rantala, Jukka 2005. Kansaa kasvattamassa. Jyväskylä: Minerva.

Rantala, Jukka 2006. Kasvatustiede on vaarassa menettää historiallisen näkökulmansa. Historiallinen aikakauskirja 104 (2), 176-180.

Rantala, Jukka 2024. Vainon jäljet: Kaarlo Isomäen elämä. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seuran Papers on Labour History XV. Helsinki (verkossa)

Rinne, Risto & Kivirauma, Joel (toim.) 2005. Koulutuksellista alaluokkaa etsimässä. Matala koulutus yhteiskunnallisen asema määrittäjänä Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia 18.

Ripatti, Mikko 2002. Arvid Järnefelt kasvatusajattelijana.  Jyväskylän yliopiston Jyväskylä studies in education, psychology and social research 203.

Ruohola, Sirpa 2012. Äidiltä tyttärelle. Koulutuskulttuurisia siirtymiä neljässä sukupolvessa. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C osa 342. (verkossa)

Räisänen, Mirka 2014. Opettajat ja koulutuspolitiikka. Opetusalan ammattijärjestö ja Demokraattiset koulutyöntekijät -yhdistys peruskoulukauden koulutuspolitiikassa. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Acta Universitatis Tamperensis 1920. (verkossa)

Saari, Antti 2005. Kasvatustiede tiedon ja vallan kentässä. Kokeellisen kasvatustieteen muotoutuminen Suomessa foucault'laisen kriittisen historiankirjoituksen valossa. Tampereen yliopisto, Hämeenlinna. (verkossa)

Saari, Antti 2011. Kasvatustieteen tiedontahto : kriittisen historian näkökulmia suomalaiseen kasvatuksen tutkimukseen. Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia 55.

Saarimäki, Pasi, Hytönen, Kirsi-Maria ja Niskanen, Heli (toim.) 2012. Lapsi matkalla maailmaan. Historiallisia ja kulttuurisia näkökulmia syntymään. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Historiallinen arkisto.

Salmela, Sauli 2011. Vesitettyä skolastiikkaa? Varhaismodernin subjektikäsityksen aristoteelisesta perustasta. Tuomas Akvinolaisen ja John Locken kognitioteorioiden vertailua.  Tampereen yliopisto, Acta Universitatis Tamperensis 1665.

Salminen, Jari 2002. Alamainen sivistysprojekti, tasa-arvo ja edistys. Suomen yksityisten oppikoulujen rakenteellinen kehitys 1872-1920. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Tutkimuksia 237. (verkossa)

Salminen, Jari 2008. Kirkkokadulta Rintinpolulle. Helsingin maanviljelyslyseon ja lapinpuiston yhteislyseon sekä Helsingin yhteislyseon historia 1908-2008. Helsingin yhteislyseon julkaisu.

Salminen, Jari 2012. Koulun pirulliset dilemmat. Helsinki: Teos.

Salmi-Niklander, Kirsti (toim.) 1993. Tehtaan kukka. Kirjoituksia Högforsin sd. nuoriso-osaston "Valistaja"-lehdestä vuosilta 1914-1925. Karkkila: Kulttuuriyhdistys Lyyti.

Salmi-Niklander, Kirsti 2004. Itsekasvatusta ja kapinaa.  Tutkimus Karkkilan työläisnuorten kirjottavasta keskusteluyhteisöstä 1910- ja 1920-luvuilla.Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 967. Helsinki

Santti, Kaija 2008. Nimeke: Sanankuulijasta sananjulistajaksi: naisten asema Inkerin luterilaisissa maalaisseurakunnissa 1917–1939. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 207.

Sarkio, Maria 2007. Sairaanhoitajaksi kasvattaminen. Sairaanhoitajakoulutus ja siinä käytetyt oppikirjat Suomessa vuoteen 1967 asti. Helsingin yliopisto. Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 208. (verkossa)

Saurén, Kirsi-Marja 2008. Asiantuntijavalta – koulutettu mielikuvitus. Systemaattinen analyysi Ivan Illichin tuotannosta esitetystä köyhyyden modernisoitumisesta kulutusyhteiskunnassa. Lapin yliopisto, Acta Universitatis Lapponiensis 147.

Selin, Sinikka 2017. Mikä sinusta tulee isona? : Koulutus- ja ammattisuunnitelmat 1950–60-luvun Helsingissä. Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusseura. (verkossa)

Seppänen, Anne 2000. Populaarikulttuuri sosiaalistumisväylänä. Tampereen työväestön julkiset huvit 1860-luvulta vuoteen 1917. Tampereen yliopisto. (verkossa)

Shikalov, Yury 2007. "Ilona on käki metsässä, ilona on lapsi perheessä". Syntymä, imeväisyyskuolleisuus ja aviottomat lapset Vienan Karjalassa ja Vienanmeren länsirannikolla 1860 - 1910-luvuilla. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Bibliotheca Historica 115. Helsinki.

Sillanpää, Taina 2021. Tila, lapsi ja toimijuus: lastentarha- ja päiväkotiarjen murrokset ja jatkuvuudet muistitietoaineistossa. Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta Kasvatustieteellisiä tutkimuksia, numero 119. (Verkkoversio http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-7451-2).

Simola, Hannu 1995. Paljon vartijat. Suomalainen kansanopettaja valtiollisessa kouludiskurssissa 1860-luvulta 1990-luvulle. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Tutkimuksia 137. Helsinki.

Siukonen, Jyrki 2006. Mies palavassa hatussa: Professori Johan Welinin maailma. Helsinki: SKS.

Strömberg, John 1996. Studenter, nationer och universitet. Studenternas härkomst och levnadsbanor vid Akademin i Åbo 1640-1808. Svenska litteratursällskapet i Finland nr 601. Helsingfors.

Suni, Hannu 2005. Sekularisaation puristuksessa. Koulut kristillisen arvojatkuvuuden kantajina Lounais-Hämeessä 1860-1960 Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 195.

Suortti, Juhani & Mutanen, Aino 1997. J. J. Rousseau ja Émilen filosofia. Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen julkaisujsa, sarja A: tutkimuksia 15.

Suortti, Juhani & Tiirola, Aino 1993. Comenius ja Didactica Magnan filosofia. Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja, sarja A: tutkimuksia 4.

Sutinen, Ari 2003. Kasvatus ja kasvu George H. Meadin kasvatusajattelu John Deweyn ja Charles S. Peircen filosofian valossa. Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisusarja Kasvatusalan tutkimuksia 16.

Suutarinen, Sakari 1992. Herbartilainen pedagoginen uudistus Suomen kansakoulussa vuosisadan alussa (1900–1935). Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 90.

Säntti, Janne 2007. Pellon pientareelta akateemisiin sfääreihin. Opettajuuden rakentuminen ja muuttuminen sotienjälkeisessä Suomessa opettajien omanelämänkertojen valossa. Suomen kasvatustieteellisen seuran julkaisusarja,Kasvatusalan tutkimuksia  31.

Tandefelt, Marika (red.) 2017 Språk i skola och samhälle. Svenskan i Finland - i dag och i går II:2. Svenska litteratursällskapet i Finland. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 810. Borgå 2017.

Taneli, Matti 2012. Kasvatus on kasvamaan saattamista. Kasvatusfilosofinen tutkimus J. A. Hollon sivistyskasvatusajattelusta. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, osa 351. (verkossa)

Tiilikka, Liisa 2004. Mestarista tuutoriksi suomalaisen ammatillisen opettajuuden muutos ja jatkuvuus. Jyväskylän yliopisto. (verkossa)

Toikkainen, Eero 1995. Savokarjalaisten ylioppilaiden kansanvalistustyö venäläis[tämis]toimien puristuksessa. Snellman-instituutin arkistosarja 2.

Toikkanen, Eero 1997. Kansanvalistuksen ja kansallisen olemassaolon puolesta. Savo-karjalaisen ja Savolaisen osakunnan ylioppilaiden aatteellinen toiminta murrosten vuosikymmeninä 1890-1914. Joensuun yliopiston historianlaitoksen Tutkimuksia 15.

Tuomaala, Saara 2004. Työtätekevistä käsistä puhtaiksi ja kirjoittaviksi. Suomalaisen oppivelvollisuuskoulun ja maalaislasten kohtaaminen 1921 - 1939. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Bibliotheca Historica 89.

Tuominen, Vesa 1998. 'Käy hehkuvin rinnoin, mielin puhtahin...': kansanopetushankkeet Pohjois-Karjalassa vuosina 1890-1934. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 47.

Tähtinen, Juhani 1992. Miten kasvattaa pikkulapsia. Kasvatusmoraliteetin ja -suuntausten lähtökohtien muutoksia Suomessa 1850-1989 suomenkielisten kasvatus- ja hoito-oppaiden sekä aikakauslehdistön ilmaisemana. Turun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A 157.

Tähtinen, Juhani & Havu-Nuutinen, Sari 2007. Neljäkymmentä vuotta tiedeseuraa. Suomen kasvatustieteellisen seuran 40-vuotisjuhlakirja. Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia 33.

Tähtinen, Juhani & Skinnari, Simo (toim.) 2007. Kasvatus- ja koulukysymys Suomessa vuosisatojen saatossa. Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia 29.

Uljens Michael 2002.  Kasvatustiede Suomessa 150 vuotta. Helsinki: Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta.

Valtonen, Heli 2004. Minäkuvat, arvot ja mentaliteetit.  Tutkimus 1900-luvun alussa syntyneiden toimihenkilönaisten omaelämäkerroissa. Jyväskylän yliopisto. (verkossa)

Vatanen, Pirjo 2002. Sääty-yhteiskunnan kirjastosta kansalaisyhteiskunnan kirjastoksi. Yleisten kirjastojemme murroskausi 1890-luvulta 1920-luvulle. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Bibliotheca historica 74.

Vainio-Korhonen, Kirsi 2008. Sophie Creutzin aika. Aateliselämää 1700-luvun Suomessa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seuran Toimituksia 1183.

Vainio-Korhonen, Kirsi 2012. Ujostelemattomat. Kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa. Helsinki: WSOY.

Vainio-Korhonen, Kirsi 2012. Sofie Munsterhjelmin aika. Aatelisnaisia ja upseereita 1800-luvun Suomessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seuran Toimituksia 1383.

Vehkalahti, Kaisa 2004.  Kissapäiviä ja koulunkäyntiä. 110 vuotta kasvatustyötä Vuorelan koulukodissa. Nummela: Vuorelan koulukoti.

Vehkalahti, Kaisa 2008. Daughters of penitence: Vuorela State Reform School and the construction of reformatory identity, 1893-1923. University of Turku, Cultural History.

Vesikansa, Sari 2009. Kuka kasvattaa, kuka opettaa: genealoginen tutkimus perheen ja koulun välisen kasvatusvastuun politiikasta. Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen tutkimuksia 261.(verkossa)

Virta, Ilkka 2001. Siirtoväen kansakoulukysymys sotavuosina Suomessa. Turun yliopiston julkaisuja C 189.

Virtanen, Jorma 1998. Esiopetus - Koulutuksellisen tasa-arvon sinetti? Oppivelvollisuuskoulutuksen ja esiopetuksen tasa-arvotulkintojen muotoutuminen suomalaisissa koulutusmietinnöissä ja opetussuunnitelmissa 1940-luvulta 1990-luvulle. Acta Universitatit Tamperensis 624.

Virtanen, Jorma 2009. Esiopetuksen polut ja koulutusjärjestelmän muutos. Tampere: Tampere University Press.

Viitasalo Maire 1986. Kuusamon kansanopisto 1909 - 1984.

Vuolle, Tuula 1993. Paikallisesta hyväntekeväisyydestä valtion asiaksi. Aistiviallis- ja raajarikkoiskoulutus Suomessa 1846-1892. Jyväskylän yliopiston Studia Historica Jyväskyläensia 47.

Vuolukka Lempi-Kanerva 2009. Kemijärven seminaari 1950-1970. Opinahjo, joka nuortui vanhetessaan. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Vuorio-Lehti, Minna 2007. Valkolakin viesti. Ylioppilastutkintokeskustelu Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Turun yliopiston julkaisuja C 253.

Vuorio-Lehti, Minna & Nieminen, Marjo (toim.) 2003 Kasvatushistoria nyt. Makro- ja mikrotutkimuksesta marginaalisuuden, sukupuolen ja tilan analyysiin. Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia 14.

Välimäki, Hannu 1998. Lauri Ingman suomalaisen uskontokasvatuksen ja koulun kehittäjänä. Suomen Kirkkohistoriallisen seuran Toimituksia 179.

Väisänen, Jaakko 2005. Murros oppikirjojen teksteissä vai niiden taustalla? 1960- ja 1990-luvun historian oppikirjat kriittisen diskurssianalyysin silmin. Joensuun yliopiston Kasvatustieteellisiä julkaisuja 107.

Välimäki, Anna-Leena 1998. Päivittäin. Lasten (päivä)hoitojärjestelyn muotoutuminen varhaiskasvun ympäristönä suomalaisessa yhteiskunnassa 1800- ja 1900-luvulla. Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium 31.

Väyrynen, Kari 1992. Der Prozess der Bildung und Erziehung im finnischen Hegelianismus. Helsinki: Suomen historiallisen seuran Studia historica 42. (diss.)

Wolff, Charlotta 2005. Vänskap och Makt. Den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frankrike