II Menetelmä- ja historianteoriakirjallisuutta

Aalto, Ilana, Boxber, Laura, Ijäs, Ulla & Paalumäki Heli (toim.) 2009. Vallan teoriat historiantutkimuksessa.Turun historiallisen yhdistyksen julkaisusarja Historia mirablis 7. Turku

Ahonen, Sirkka 1989. Miten historian oppikirjat selittävät historiaa? Teoksessa Raimo Edén Historian päivät ?

Ahtiainen, Pekka, Kuisma, Markku, Kurki Hannele, Manninen, Pauli, Mustakallio, Katariina, Peltonen, Matti, Tervonen, Jukka & Turunen, Ilkka (toim.) Historia nyt. Näkemyksiä suomalaisesta historiantutkimuksesta. Porvoo–Helsinki–Juva: WSOY.

Ahtiainen, Pekka, Räty, Teuvo, Strömberg & Tervonen, Jukka (toim.) 1994. Historia, Sosiologia ja Suomi. Helsinki: Hanki ja Jää.

Aldrich, Richard 1982. An Introduction to the History of education. London: Hodder and Stoufhton.

Andersson, Marja, Anttila, Anu-Hanna & Rantanen, Pekka (toim.) 2005. Kahden muusan palveluksessa. Historiallisen sosiologian lähtökohdat ja lähestymistavat. Turun historiallisen yhdistyksen julkaisusarja Historia mirabilis 4.

Andersson, Nils & Björk, Henrik (Red.) 1994. Vad är Idéhistoria? Perspektiv på ämnets identitet undet sextio år. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Antikainen, Ari & Huotelin, Hannu (toim.) 1996. Oppiminen ja elämänhistoria. Aikuiskasvatuksen 37. vuosikirja. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura.

Autio, Sari, Katajala–Peltomaa, Sari & Vuolanto, Ville (toim.) Historioitsijan arki & Tutkimuksen Prosessi. Tampere: Vastapaino.

Brekhofer, Jr. Robert, F. 1998. Beyond the Great Story. History as Text and Discourse. Cambridge, Massachusetts: The Belknap press of Harvard University Press.

Burke, Peter 1991. New Perspectives on Historical Writing. 2.p.. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.

Cannadine, David 2002. What is History Now? Hampshire: Palgrave Macmillan. 

Carr, E. H. 1961. What is History? London Macmillan (suomeksi 1963).

Charlton, Thomas L., Meyers Lois E. & Sharpless Rebecca (toim.) 2006. Handbook of Oral History. Lanham: Altamira Press.

Chartier, Roger 1988. Cultural History. Between Practices and Representations. Cambridge: Polity Press.

Dahl, Ottar 1971. Historiantutkimuksen metodiopin peruspiirteitä. Helsinki: Weilin+Göös.

Elio, Keijo 1977. Kasvatuksen historia tutkimuskohteena. Jyväskylän yliopiston Research Reports N:o 56.

Ehrnrooth, Jari 1989. Tuottaako uusi näkökulma ”uutta historiaa” – esimerkkinä Foucault’n diskurssianalyysin sovellus oppihistoriaan. Teoksessa R. Eden (toim.) Historian päivät 1988. Ha 93, 89 .

Evans, Richard J. 2000. In defense of History. 2.p.  New York - London: W.W. Norton & Company. 

Fellman, Susan & Rahikainen Marjatta 2012 Historical knowledge: In quest of theory, method evidence. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne.

Fingerroos, Outi, Haanpää, Riina, Heimo, Anne ja Peltonen, Ulla-Maija 2006. Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä. Suomen Kirjallisuuden Seuran Tietolipas 214. Helsinki.

Florén, Anders & Persson, Mats 1985. Mentalitetshistoria och mentalisbegreppet.  Lychnos

Franzosi, Roberto 1996. A Sociologist Meets History Critical Reflections upon Pratice. Journal of Historical Sociology 9 (3), 354 – 392.

Goodson, Ivor, Antikainen, Ari, Sikes, Pat & Andrews Molly (eds.) 2016. The Routledge International Handbook on Narrative and Life History. London & New York: Routledge, Taylor and Francis Group.

Grönholm, Pertti & Sivula, Anna (toim.) 2010. Medeiasta pronssisoturiin. Kuka tekee menneestä historiaa? Turun Historiallisen Yhdistyksen Historia mirabillis 6. Turku, 60–81.

Haapala, Pertti 1989. Sosiaalihistoria. Johdatus tutkimukseen. Suomen historiallisen Seuran käsikirjoja 12.

Gunn, Simon & Faire, Lucy 2012. Research Methods for History. Edinburgh: Edinburgh University Press. 

Hakosalo, Heini, Jalagin, Seija, Junila, Marianne & Kurvinen Heidi (toim.) 2014. Historiallinen elämä. Biografia ja historiantutkimus. Historiallinen arkisto 141. Helsinki: SKS.

Heikkinen, Antero 1993. Teoriaa ja käytäntöä. Teoksessa. Antero Heikkinen. Ihminen historian rakenteissa. Mikrohistorian näkökulmia menneisyyteen. Helsinki: Yliopistopaino, 5–46.

Heimo, Anne, Juvonen, Tuula ja Kurvinen, Heidi 2021. Opas muistitietohaastattelun tekemiseen. Helsinki: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura ja Tutkimusyhdistys Suoni. (verkossa)

Hobsbawn, E.J. 1988. History From Below – Some Reflection.. Teoksessa Frederic Krantz (ed.) History form Below. Studies in Popular Protest and Popular Ideolgy. Oxford: Basil Blackwell, 13–27.

Hunt, Lynn (ed.) 1989. The New Cultural History. Berkeley: University of  California Press.

Hyrkkänen, Markku 2002. Aatehistorian mieli. Tampere: Vastapaino.

Iisalo, Taimo 1977. Menneisyyden kasvatuksen tutkimus. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen opetusmonisteita N:o 5.

Immonen, Kari 2002. Historian läsnäolo. Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja n:o 26.

Jarrick, Arne 2005. Källkritiken måste uppdateras för att inte reduceras till kvarleva. Historisk Tidskrift (2), 219-231.

Jenkins, Keith 1991. Re-thinking History. London and New York: Routledge.

Jenkins, Keith 1995. On ”What is History?” From Carr and Elton to Rorty and White.   London: Routledge.

Järvinen, Hanna & Kärki, Kimi (toim.) 2005.  Avaintekstejä kulttuurihistoriaan. Turun yliopiston Cultural History – Kulttuurihistoria 6.

Kaartinen, Marjo. & Korhonen, Anu 2005. Historian kirjoittamisesta. Turun yliopiston kirjasara, Kirja-Aurora

Kalela, Jorma 2000. Historian tutkimus ja historia. Helsinki: Gaudeamus, Hanki ja Jää.

Kalela, Jorma 2012. Making History. The Historian and the Uses of the Past. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Kirkinen, Heikki 1987. Historian rakenteet ja voimat. Johdatus histotrianfilosofiaan. Helsinki: kirjayhtymä.

Kuokkanen, Petri 2003. Prophets of Decline: The Global Histories of Brooks Adams, Oswald Spengler and Arnold Toynbee in the United States 1896-1961. Tampereen yliopisto. (verkossa)

Kuparinen, Eero (toim.) 1997. Työkalut riviin. Näkökulmia yleisen historian tutkimusmenetelmiin. Turun yliopiston yleisen historian Julkaisuja 43. Turku.

Kuikka, Martti, T. 2000. Kasvatuksen historian tutkimus. Helsinki: Otava.

Kurth, Rami & Soikkanen, Timo (toim.) 2006. Yksilö ja yhteisö. Henkilöhistoriallinen keskustelu Suomessa 1930-luvulta 2000-luvulle. Turun yliopiston Poliittisen historian tutkimuksia 28.

Kusch, Martin 1993. Tiedon kentät ja kerrostumat – Micheal Foucalt’n tieteentutkimuksen lähtökohdat. Oulu: Kustannus Pohjoinen.

Kuukkainen, Jouni-Matti 2006. Minkä historiaa käsitehistoria on? Ennen ja nyt - historian tietosanomat  6 (1). (verkossa)

Kähkönen, Esko I. 1984. Kasvatuksen historian projektiryhmän opas. lain korkeakoulun kasvatustieteiden osaston julkaisuja sarja C: Opintomonisteita, n:o 5.

Lahtinen, Anu & Vainio-Korhonen, Kirsi 2004. History and Change. Helsinki: SKS (sarja Sturdia Historica 71). 

Lappalainen, Jussi, T. 2002. Haluatko historiankirjoittajaksi? Suomen Kirjallisuuden Seuran Tutkimuksia 895. Helsinki.

Lamont, William (ed.) 1998. Historical contorversies and historians. London: UCL Press.

Latvala, Johanna, Peltonen, Eeva & Saresma, Tuija (toim.) 2004. Tutkija kertojana. Tunteet, tutkimusprosessi ja kirjoittaminen. Jyväskylän yliopiston Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 79.

Latvala, Pauliina 2005. Katse menneisyyteen. Folkloristinen tutkimus suvun muistitiedosta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1024. Helsinki.

Leavy, Patricia 2011. Oral History. Oxford: Oxford University Press.

Leskelä-Kärki, Maarit, Lahtinen, Anu & Vainio-Korhonen, Kirsi (toim.) 2011. Kirjeet ja historiantutkimus. Historiallinen Arkisto 134. Helsinki: Suomalainen Kirjallisuuden Seura.

Leskelä-Kärki, Maarit, Sjö, Karoliina & Laulu, Liisa (toim.) 2020. Päiväkirjojen jäljillä. Historiantutkimus ja omasta elämästä kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.

Lloyd, Christopher 1986. Explanation in Social History.

Louekari, Sami & Sivula, Anna (toim.) 2004. Historioita ja historiallisia keskusteluja. Turun historiallisen yhdistyksen julkaisusarja Historia mirabilis 2.

Myllykangas, Mikko & Pietikäinen, Petteri 2017. Ajatusten lähteillä. Aaatteiden ja oppien historiaa. Helsinki: Gaudeamus.

Nieminen, Marjo 2003. ’Uusien historioiden’ avaamia näkökulmia kasvatushistoriaan. Teoksessa Rantala, Jukka (toim.) Koulu ja kansalaisyhteiskunta historiallisessa perspektiivissä. Helsingin yliopiston Historiallis-yhteiskuntatiedollisen kasvatuksen tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimuksia 1, 14–30.

Nieminen, Marjo & Minna Vuorio-Lehti 2003. Menneisyyden kasvatustodellisuuden lähestymistapoja ja tulkintamahdollisuuksia. Teoksessa Minna Vuorio-Lehti & Marjo Nieminen (toim.) Kasvatushistoria nyt. Makro- ja mikrotutkimuksesta marginaalisuuden, sukupuolen ja tilan analyysiin.  Suomen kasvatustieteellisen seuran Kasvatusalan tutkimuksia 14, 11-34.

Nietzsche, Friedrich 1999 (1874) Historian hyödystä ja haitasta elämälle. (suom. Anssi Halmesvirta). Jyväskylä: JULPU. 

Nilsson, Göran, B. 2005. Historia som vetskap. Historiski Tidskrift ?(2), 189 – 207.

Nivala, Asko & Rami Mähkä 2012 (toim.) Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Turun yliopiston Cultural History - Kulttuurihistoria 10.

Nilsson, Roddy 2005. Postmodernism, källkritik och historieskrivining. (2), 247-260.

Ollitervo, Sakari, Parikka, Jussi & Väntisi, Timo 2003. Kohtaamisia ajassa. Kulttuurihistoria ja tulkinnan teoria. Turun yliopisto, Cultural History - Kulttuurihistoria 3.

Ollila, Anne 2010. Kirjoituksia kulttuurista, sukupuolesta ja historiasta. Suomen Kirjallisuusseuran Historiallinen Arkisto 132.

Peltonen, Matti 1999. Mikrohistoriasta Helsinki: Gaudeamus

Perks, Robert & Thomson, Alistair (toim.) 2006. The Oral History Reader. Lontoo, New York: Routledge.

Poster, Mark 1997. Cultural History + postmodernity. Disciplinary Readings and Challenges. New York: Columibia University Press.

Pöysä, Jyrki 2015. Lähiluvun tieto. Näkökulmia kirjoitetun muistelukerronnan tutkimukseen. Suomen Kansantietouden Tutkijain Seuran Kultaneito XVII. Joensuu.

Rahikainen, Marjatta Kasvot väkijoukossa. Historian kirjurit ja toimijat. Historiallinen arkisto 107 (verkossa)

Rasila, Viljo 1977. Tilastolliset menetelmät historian tutkimuksessa. Helsinki: Otava.

Remgård, A. & Wengström, K. A. (toim.) Problem och metoder i utbildnings historisk forskning. Rapport från nordiskt symposium i Kungälv den 16-17 oktober 1980, 159 – 165

Robert, David, D 1995. Nothing but History. Reconstruction and Extremity after Metaphysics. Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press.

Ruonavaara, Hannu 1995. Teoria ja historia – keskustelua historiallisen sosiologian dilemmasta. Sosiologia 32 (4), 253-

Saari, Juho 2006. Historiallinen käänne. Johdatus pitkän aikavälin historian tutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus.

Sherman, Robert, R. (ed.) 1984.  Understandining History of Education. 2. p. Cambridge, Massachusettes: Schenkman Publishing.

Sulkunen, Irma. ?? Mikä historiassa on totta. Kansallinen historian myytit ja todellisuus Historiallinen aikakauskirja , 30–35.

Thompson, Paul 2000. The Voice of the Past. Oral History. 3. p. Oxford: Oxford University Press.

Tonkin, Elizabeth 1992. Narrating our pasts. The social construction of oral history. Cambridge: Cambridge University Press.

Tähtinen, Juhani 1993. Askel menneisyyteen – Näkökulmia kasvatuksen historialliseen tutkimukseen. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A: 14.

Ukkonen, Taina 2000. Menneisyyden tulkinta kertomalla. Muistelupuhe oman historian ja kokemuskertomusten tuottamisprosessina. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Ukkonen, Taina 2002. Mietteitä muistitietohistorian eettisistä ja lähdekriittisistä ongelmista. Elore 9 (2). ( (Luettu 1.9.2015).">verkossa).

Vehkalahti, Kaisa, Jouhki, Essi , Lipkin, Sanna, Sitomaniemi-San, Johanna & Kuokkanen, Tiina (toim.) 2022. Matkaopas lapsuuden historian tutkimukseen. Monitieteisiä näkökulmia ja menetelmiä. Suomen Kirjallisuuden Seuran Historiallisia Tutkimuksia 288. Helsinki. (verkossa)

Vilkko, Anni 1997. Omaelämäkerta kohtaamispaikkana. Naisen elämän kerronta ja luenta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 663. Helsinki.

von Wright, Georg Henrik 1985. Historiallisesta selityksistä. Teoksessa Georg Henrik von Wright. Filosofisia tutkielmia. Helsinki: Kirjayhtymä,  26–48.

Väyrynen, Kari & Pulkkinen, Jarmo 2015. Historianfilosofia. Tampere: Vastapaino.

Väyrynen, Kari & Pulkkinen, Jarmo (toim.) Historian teoria. Tampere: Vastapaino.

 

Muita suositeltavia metodi- ja vähän muitakin kirjallisuutta :

Hallamaa, Jaana, Launis, Veikko, Lötjönen, Salla & Sorvali, Irma. 2006. Etiikkaa ihmistieteille. Suomen Kirjallisuus Seuran Tietolipas 211.

Jokinen, Arja, Juhila, Kirsi & Suominen, Eero 2012. Kategoriat, kulttuuri & moraali. Johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino.

Kakkuri-Knuutila, Marja_Liisa & Heinahti, Kaisa. 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki: Gaudeamus.

Nenonen, Kaisu-Maija & Teerijoki, Ilkka. 1998. Historian suursanakirja. Porvoo-Helsinki-Juva:WSOY.

Lönngvist, Bo, Kiuru Elina & Uusitalo, Eeva (toim.) Kulttuurin muuttuvat kasvot. Johdatus etnologiatieteisiin. Suomalaisen Kirjallisuuden seuran Tietolipas-sarja 155. Helsinki.