VI Alan tutkimuskirjallisuutta, kotimainen (‒1969)

Akiander, Mathias 1866. Skolverket inom fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Nionde häft ??Helingfors
Alopaeus, M. J. 1804-17. Borgå gymnasii historia. Åbo.

Andersson, Otto. 1918. Kasvatustyön hisriaa. Ihmisiä ja aatteita. 1. Humanismi ja uskonpuhdistus. Porvoo.

Aurola, Eelis 1961. Suomen tehtaankoulut 1636 - 1881. Helsinki.

Aurola, Eelis 1969. Venäjän koululaitos ja Uno Cygnaeus. Yleispiirteitä Venäjän uuden ajan koulutoimen kehityksestä ja tämän ilmeisestä vaikutuksesta Suomen kansakoulun perusideoihin. Helsingin yliopiston kasvatustieteen tutkimuksia no 6.

Berner, A. 1878. Suomen kansakoulut ja niiden opettajat lukuvuonna 1876 - 1877. Viipuri

Björkqvist, Henrik (?). 1948. Henrik Gabriel Porthans allmänna pedagogiska åskådning och dess förhållande till filantropinismen. Skola och hem XI (1), 1–16.

Blomstedt, Yrjö 1910 Uno Cygnaeuksen työkasvatusaatteen muistoksi. Jyväskylä.

Bruhn, Karl 1963. Kasvatusopin historian kehityslinjoja. Helsinki: Otava.

Bruhn, Karl 1968. 1900-luvun pedagogisia virtauksia. Helsinki: Otava.

Cavonius, Gösta 1941 Folkskollärnarnas föregångare i Finland. Klockare och sockenskolmästare under frihetstiden. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utgifna av finska vetenskapssocietieten. J 90. Helsingfors.

Cygnaeus, Uno 1910/1861. "Ehdotuksia Suomen kansakoulutoimesta". Teoksessa Kirjoitukset Suomen kansakoulun perustamisesta ja järjstämisestä. Kansanvalistusseura. Helsinki 1910.

Cygnaeus, Uno 1910. Uno Cygnaeuksen kirjoitukset Suomen kansakoulun perustamisesta ja järjestämisestä. Helsinki.

Ensiö, Armas 1917. Oppikoulujen pohjakoulukysymys Suomessa. Turku.
(väitöskirja)

Granfelt, O. Hj. 1951. Friherre Rabbe Axel Wrede. Universitetslärare och veteskapsman. Domare. Akademiekansler. Helsingfors: Södeström.

Grue-Sörensen, K. 1961. Kasvatuksen historia I-II. Porvoo.

Haavio, Martti 1960. Mikael Soinisen pedagoginen elämäntyö. Mikael Soinisen muistojulkaisu. Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun julkaisuja XXII. Jyväskylä.

Hagman, Lucia 1916. Kuomireessä. Palanen Suomalaisen Yhteiskoulun syntyhistoriaa. Teoksessa Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 1886-1911. Helsinki.

Halila, Aimo 1963 Jyväskylän seminaarin historia. Porvoo.

Halila, Aimo 1949 Suomen kansakoulunlaitoksen historia I - IV. Porvoo: WSOY.

Hanho, J.T. 1946, 1955. Suomen oppikoululaitoksen historia I - II. Porvoo: WSOY.

Heikel, Ivar A. 1940. Helsinginyliopisto 1640 - 1940. Helsinki.

Iisalo, Taimo. 1968. Suomen koulujen uskonnonopetus 1843–1883. Helsinki.

Haapasalo, ??. 1932. Pääpirteet Kotikasvatusyhdistyksen 25-vuotisesta työstä 1907–1932. Helsinki: Kotikasvatusyhdistys.

Halila, Aimo. 1949–1950. Suomen kansakoululaitoksen historia. I–IV. Porvoo–Helsinki: WSOY.

Hanho, J. T. 1947, 1955. Suomen oppikoululaitoksen historia I–II. Porvoo–Helsinki: WSOY.

Halila, Aimo 1946. Merkantiilista koulupolitiikkaa Ruotsi-Suomen suurvalta-aikana. Historiallinen Aikakauskirja (44) 3, 185–193.

Halila, Aimo 1963. Jyväskylän seminaarin historia. Porvoo–Helsinki: WSOY.

Heporauta, F. A. 1945. Suomen kansakoululaitoksen historia. 2. täydennetty painos. Helsinki: Otava.

Hirsjärvi, Tarmo 1921. Tammelan kansanopetuksen vaiheet I-II. Forssa.

Huuhka, Kosti Talonpoikaisnuorison koulutie. Tutkimus talonpoikaisnuorison koulunköynnistä ja siihen vaikuttaneista sosiaalisista tekijöistä Suomessa 1910 - 1950.

Hyötyniemi, J. E. 1942. Suomen kansanopetuksen historia ennen nykyaikaista kansakoululaitosta. Helsinki: Valistus.

Hytönen, Viljo 1917. Kansallinen heräysaika viime vuosisadan puolivälissä ja kansansivistystyössä I - II. Helsinki.

Hästesko F. A. 1916. Piirteitä Suomen kansakoululaitoksen historiasta. Kansanvalistusserua. Helsinki.

Hästesko F. A. 1916. Suomen kansakoululaitoksen historia. Helsinki.

Iisalo, Taimo 1968. Suomen koulujen uskonnonopetus 1843 - 1883. Helsinki. (väitöskirja)

Isosaari, Jussi. 1961. Jyväskylän seminaarin kasvatus- ja opetusopin opetus vuosina 1865 – 1901. Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun julkaisuja XXV.

Isosaari, Jussi 1968. Suomen koululaitoksen rakenne ja kehitys. Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksen julkaisusarja B: Opetusmonisteet No 1

Juva, Mikko 1950. Suomen sivistyneistö uskonnollisen vapaamielisyyden murroksessa 1848 - 1869. Helsinki. (väitöskirja).

Juva, Mikko 1960. Valtiokirkosta kansankirkoksi. Suomen kirkon vastaus kahdeksankymmentäluvun haasteeseen. Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia 61.

Jäntere, Kaarlo 1927. Koulunköynti sosiaalisena ilmiönä vv. 1722 - 1843. Silmälläpitäen erityisesti Porin triviaalikoulua. Tutun suomalaisen yliopiston julkaisuja sarja B. Osa V. N:o 1.

Jäntere, Kaarlo 1942. Turun yliopiston perustaminen. Helsinki: Suomen kirja.

Kajaanin seminaari. Opettajankoulutusta kolmenejännesvuosisataa. kajaanin seminaari 19900 - 1975. (1975)

Kajava, Kalevi 1960. Amerkikkalaisen kulttuurin ja koulukasvatuksen peruspiirteitä. Porvoo.

Kajava, Kalevi 1960. Läntisen Euroopan kouluolot. Porvoo.

Kajava, Kalevi ??. Mikael Soininen kansakouluopettajan yliopistollisten jatkokurssien johtajana. Jyväskylän kasvatusopillisen Korkeakoulun julkaisuja no 22.

Kallio, N. 1960. Suomen koululaitos. Helsinki.

Kansakoulu 1866 - 1966. Keuruu 1966

Kansakoulukalenterit 1940 - 1960.

Karsten, H. A. 1934. Svenska reallyceum och lyceum i Åbo jämte föregångare lägre elementarskolan och fyrklasiga realskolan. Åbo.

Kauranne, Jouko 1966. Alakansakoulumme vaiheita. Kansakoulu 1866 - 1966. Keuruu 1966.

Kerkkonen, K. 1916. Kansakoululaitoksemme ulkoinen kehitys. Suomen kansakoulu 1866 - 1916. Helsinki.

Kerkkonen, K. 1911. Kansanopetuksen vaiheista Janakkalassa ennen kunnalliselämän alkamista. Tornio.

Kerkkonen, K. 1914. Lapin piirin kansakoulut lukuvuosinan 1906 - 1912. Jyväskylä.

Klinge, Matti 1967-68. Ylioppilaskunnan historia I - IV.

Koivisto, J. 1935. Elimäen varhaisempi kirkollinen opetus ja Mustialan koulun 70-vuotisvaiheet 1864 - 1934. Kouvola.

Korpikallio, Jaakko 1937. Yksilön ja kansalaisen kasvatus Englannissa. kasvatuspäämäärän kehitys renessanssista nykyaikaan. Helsinki.

Koskenjaakko, A. A. 1936. Helsingin suomalaisen yhteiskoulun vaiheet 1886 - 1936. Helsinki.

Koskenniemi, Matti 1970. Oliko Jenan koulu politisoitunut? Peter Petersenin kansallissosialistisuutta koskevien väitteiden tarkastelua. Helsingin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A 125.

Kreander, Beda ym. 1957. Helsingfors folksskolors lärare- och lärarinneförening under sju årtionden 1887 - 1957. Ekenäs 1957??

Koulu- ja seminaarihistoriikkeja
- Heinolan seminaari 1899 - 1949. Helsinki.
- Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu 1866 - 19i1. Helsinki 1912.
- Raahen seminaari 1896 - 146. Helsinki 1947.
- Rauman seminaari 1896 - 1946. Helsinki 1947.
- Hämeenlinnan lyseon vaiheista. Hämeenlinnan normaalilyseo
1873 - 1887 ja lyseo 1887 - 1923

Kuosmanen, Risto 1939. Johann Heinrich Pestalozzi. Suuren kasvattajan elämä ja teokset pääpiirteissään esitettyinä. Porvoo–Helsinki: WSOY.

Kurvinen, Onni 1963 Suomen kirkolliset lastenkoulut kansakoululaitoksen synnyn jälkeen. Suomen kirkkohistoriallisen Seruan vuosikirja 48 - 51/??

Kuusi, Sakari 1967. Miten Jyväskylän yliopisto syntyi? Jyväskylän yliopistokysymyjksen ja yliopistoyhdistyksen historia. Jyväskylänn yliopiston Studia Historica Jyväskyläensia 6.
Kyöstiö, O.K. 1955. Suomen ammattikasvatuksen kehitys käsityön ja teollisuuden aloilla. I. Ammattikasvatuksen esivaihe vuoteen 1842. Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun julkaisuja XI.

Lahdes, Erkki. 1958. Ahlmanin pitäjänkoulut. Kansakoulun edeltäjät Tampereen ympäristössä. Tampere. (väitöskirja)

Lahdes, Erkki. 1961. Uuden koulun vaikutus Suomen kansakouluun. Helsinki: Otava.

Laurén, L. L. 1884 Wasa trivalskola 1684 - 1884. Nykarleby.

Laurila, Jaakko 1932. Someron kansaopetuksen vaiheet. Forssa.

Lehmusto Heikki 1923. Juhana Vilhelm Snellman ja hänen asemansa Hegelin koulukunnassa.  Helsinki: Otava.

Lehmusto, Heikki 1926. Snellman kasvatusopillisena ajattelijana. Jyväskylä: Gummerrus.
Lehmusto, Heikki 1930. Kappale suomalaista sivistyshistoriaa: Suomalaisen kansakoulun ystävät 1889-1929.  Helsinki: Otava.

Lehmusto, Heikki 1935.J. V. Snellman ja suomalaisuus: eräitä piirteitä suurmiehestämme. Jyväskylä: Gummerus.

Lehmusto, Heikki 1951. kasvatusopin historia 2 p. Porvoo-Helsinki: WSOY.

Lehmusto, Heikki 1953. Kansallisfilosofimme aatemaailma. Hämeenlinna..

Lempiäinen, Pentti 1963. Rippikäytäntö Suomen kirkossa uskonpuhdistuksesta 1600-luvun loppuun. Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia 64.

Lempiäinen, Pentti 1967. Piispan- ja Rovastintarkastukset Suomessa ennen isovihaa. Suomen Kirkkohistoriallisen seuran Toimituksia 73.

Lilius, Albert 1929. Pestalozzi, hans liv och gärning. Stockholm: Natur och kultur.

Lilius, Albert 1948. Sivistystyön historian henkilöhahmoja: vanha aika. Porvoo: WSOY.

Lilius, Albert 1950. Sivistystyön historian henkilöhahmoja: Pohjoismaat. Porvoo: WSOY.

Lönnbeck, G. A. 1890. Suomen kansakoulu ja Uno Cygnaeus. Tammisaari ??

Lönnbeck, Gustaf F. 1890. Uno Cygnaeus: The Father of the Finnish Elementary School System. Helsinki: Otava, (2nd ed. 1910). Trans. Panu Hallamaa, Sitka, 1994

Lönnbeck, G. A. 1910. Uno Cygnaeus: "Suomen kansakoulun isä". Helsinki.??

Lönnbeck, Gustaf, F. 1887. Folkskoleidéns utveckling i Finland från nittonde århuhdradets början tilli 1866. Helsingfors.

Meltti, Väinö 1947. Vapaa kansansivistystyö ja työväenopistot. Helsinki: Tammi.

Metsikkö, Juho,  O & Oksanen, Niko 1943.  Suomen kansakouluopettajain liitto: piirteitä 50-vuotisesta toiminnasta. Helsinki: Suomen kansakouluopettajain liitto.

Mäkinen, Kaarlo, K. 1916. Kansakoulun opetustoiminnan kehitystä. Suomen kansakoulu 1866 - 1916. Helsinki.

Mäkinen, Kaarlo, K. 1922. Tampreen kansakoulujen historia: yleisen kansansivistys pyrkimysten valossa esitettynä. Porvoo: WSOY.

Niemi, Onni. 1969. Pohjakoulukysymys yhteiskunnallisena ongelmana Suomessa. I Autonomian aika. Turku Sainio, Matti, A. 1957. Kasvatusopin tutkimus ja opetus Turun akatemiassa. Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun julkaisuja XIV.

Nikander, Gabriel. 1913. Jacob Tengström såsom akademisk lärare och biskop till 1818.

Ollila, Akseli 1970. Raudaskylän kristillisen Opiston historia. Ylivieska: Keski-Pohjanmaa.

Ottelin, A.K??1931. Kasvatusopin pääpirteet I-II. Helsinki: ??

Pajula, Johan, S. 1913. Silmäys lukukinkerien kehitykseen Suomessa. Suomen kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia XI. Helsinki.

Parvio, Martti 1959. Isaacus Rothovius - Turun piispa. Suomen Kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 60. Forssa.

Peltonen, Armas 1959. Helsingin Opettajayhdistys 1908 - 1958. Helsingin Opettajayhdistys.

Piirainen, Veikko 1958. Kylänkierrolta kunnalliskotiin. Savon ja Pohjois-Karjalan maaseudun vaivaishoitotoiminta vaivaishoidon murroskauten 1800-luvun jälkipuoliskolla. Historiallisia tutkielmia XLIX. Helsinki.

Pirinen, Kauko 1962. Turun tuomiokapituli uskonpuhdistuksen murroksessa. Suomen Kirkkohistorillisen Seruan Toimituksia 62.

Päivänsalo, Paavo 1954. Suomen kasvatusopillisen tutkimuksen historia. Helsinki 1954. Helsinki: Suomen kasvatusopillinen yhdistys.

Päivänsalo, Paavo 1971. Kasvatuksen tutkimuksen historia Suomessa vuoteen 1970. Helsinki: Ylioppilastuki.

Pärssinen, Jaakko 1911. Kasvatusopilliset virtaukset ja koululaitoksen kehitys Suomessa vuosina 1801 - 1843.

Rajainen, M. 1940. Vanhan Suomen koulut I. Normaalikoulut vv. 1788–1806. Helsinki.

Rein, Th. 1908. Åbo Universitets lärdomshistoria. 10. Filosofin. Svenska Litteratursällskapet i Finland LXXX.

Rosenqvist, Akseli, R. 1921. Kurinpito ja kasvatus kodissa ja koulussa. Jyväskylä: Gummerus.

Rosenqvist, Akseli, R. 1934. Kansakoulu-pohjakoulu ja oppikoulujen uudistus.  Porvoo: Wsoy.

Ruoppila, Veikko 1954. Kansa lastensa kasvattajana. Porvoo-Helsinki: WSOY.

Ruuth, Martti 1928. Suomen pyhäkoulun historia. Helsinki: Suomen pyhäkouluyhdistys.

Ruuth, Martti 1913. Kirkollinen alkeisopetus aikakautena 1800 - 1860. Turun ja Porvoon synodalikokousten valossa. Suomen Kirkkohistoriallisen seuran toimituksia XI.

Ruutu, Martti 1939. Savo-karjalaisen osakunnan historia 1857 - 1887. Helsinki.

Sainio, Matti 1953. Kasvatuksen ongelma suomalaisessa teologiassa. Acta Academiae Paedagogiae Jyväskyläensis VII.

Sainio, Matti 1957. Kasvatusopin tutkimus ja opetus Turun Akatemiassa. Jyväskylän Kasvatusopillisen korkeakoulun julkaisuja XIV.

Salo, Aukusti 1939. Pikkulasten kasvatus Uno Cygnaeuksen kansansivistysjärjestelmässä I. Helsinki: Otava.

Salokannel, Akseli 1918. Uno Cygnaeus ja nykyaikainen kansanopetuksen uudistus. Helsinki: Otava.

Somerkivi, Urho. 1950. Sunnuntaikoulujen perustamisesta. Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja Koulu ja menneisyys VII, 15–37.

Somerkivi, Urho 1952. Bell-Lancasterin vuoro-opetusjärjestelmä Suomessa. Helsinki: Otava.

Stenius, Martti 1938. Zachris Joachim Cleve : Suomen koulujen isä I–II.  Helsinki: Suomen kasvatusopillisen yhdistyksen Kasvatustieteellinen kirjasto; n:o 1.

Stenius, Martti 1938. Zachris Joachim Cleven suhde Suomen kansa- ja oppikoulujen uudistukseen, hänen professorikautenaan 1862–1882 : kasvatusopillinen tutkimus Suomen kouluhistorian alalta. Helsinki: Suomen kasvatusopillisen yhdistyksen Kasvatustieteellinen kirjasto; n:o 2. (diss.)

Stenius, Martti 1941 (toim.) Suomen yksityisoppikoulu: kehityksen suuntaviivoja. Helsinki: Yksityisoppikoulujen liiton Yksityisoppikoulujen liiton kirjasia 1.

Suolahti, Eino, E. Opinkäynti ja sen aiheuttama säätykierto suomen porvariston keskuudessa 1600-luvulla. (väitöskirja)

Suolahti, Eino 1946. Porvarispoikien opinkäynti Suomen barokkiajalla. Porvoo: WSOY.

Suolahti, Gunnar 1919. Suomen papisto 1600- ja 1700-luvuilla. Porvoo: WSOY.

Tigerstedt, Robert 1919. Åbo gymnasiium 1828 - 1872. Helsingfors.

Valorinta, Väinö 1935. Kansakoulu - työkoulu. Helsinki.

Waris, Heikki 1947. Oppikoulu sosiaalisen kohoamisen väylänä industrialismin murtumiskaudella. Tilastollisia tietoja oppikoulun oppilaiden syntyperästä 1870 - 1906.Valtio ja yhteiskunta VII. Vammala.

Werkko, Kaarlo (toim.) 1917. Alempi kansanopetus 1905 - 1917. Helsinki.

Viitanen, Otto 1947. Turun kansanopetuksen historiaa. Alekeiskoun perustamiseta oppivelvollisuuslakiin 1817 - 1921. Turku: Kirjokansi.

Vikman, K.O. 1910. Suomen kansan lukutaidon synty ja kehitys Ruotsin vallan aikana. (väitös)

Vilkman, S . 1938. Naissivistyksen periaatteiden kehitys Suomessa 1840 - 1880-luvulla. Suomen historiallisen Seruan Historiallisia Tutkimuksia XXIII.

Voipio, Aarni 1944. Mikael Soinisen elämä. Helsinki: Otava.

Vuola, Tapani Opetusministeriön historia II. Taantumuksesta uudistuksiin 1825 - 1868. Opetusministeriö.

Österbladh, Kaarlo 1933. Pappissääty Suomen valtiopäivillä 1809 - 1906. I. 1809 - 1885. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 34.