VII Alan tutkimuskirjallisuutta, kansainvälinen (esimerkinomaisesti)

 

Mietzner, U., Myers, K., Peim, N. (eds) 2005. Visual History. Images of Education. Oxford: Peter Lang.

Ambjörnsson, Ronny & Elzinga, Aant. 1968. Tradition oc revolution. Huvuddrag I det europiska tänkandets historia. ??: Gidlunds.

Aries, Philippe. 1962. Centuries of Childhood. Harmondsworth, Middlesex.

Bantock, G. H. 1980. Studies in the History of Educational Theory. Volume I. After & Nature 1350–1765. Lontoo: George Allen & Unwin (myös volum II–III).

Baker, Bernadette M. 2001. In Perpetual Motion. Theories of Power, Educational history, and the Child. New York: Peter Lang. 

Depaepe, M. & Simon, F. 1995. Is there any Place for the History of “Education” in the “History of Education”? A Plea fot the History of Everyday Educational Reality in- and outside Schools. 32

Eby, F. 1952. The Development of Modern Education. 2.p. New York: Prentice-Hall, Inc.

Florin, C. & Johansson, U. 1993. ”Där de härliga lagrarna gro…” Kultur, klass och kön i det svenska läroverket 1850–1914. Tukholma: Tiden.

Li1ndroth, S. 1976. Uppsala Universitet 1477–1977. Tukholma: Almqvist & Wiksell International.

de Mause, Lloyd. The history oc Childhood. ?+: A Condor Book Souvenir Press (E & A) LTD.

Markus, T. A. 1996. Early Nineteenth Century School Space and Ideology. Paedagogica historica. International Journal of the History of Education vol 32 (1), 9–50.

Pollock, Linda A. 1988. Forgotten Children. Parent-child relations from 1500 to 1900.  4.p. Cambridge University Press.

Sandström, C. 1978. Utbildningens idehistoria. Om samhällsförändringarnas inflytande på undervisningens mål och idéinnehåll genom tiderna i Sverige och utlandet. Tukholma: Bonniers.

Savoie, P., Bruter, A. & Frijhoff, W. 2004. Secondary Education: Institutional, Cultural and Social History. Paedagogica Historica 40 (1 & 2), 9–14.

Sjöstrand, W. 1969. Pedagogiska Grundproblem i hitorisk belysning. Lund: Gleerups.

Tyack, D. & Cuban, L. 1995. Tinkering toward utopia. A Century of Public School Reform. London Harvard University Press.

Wikander, U. 1994. Sekelskiftet 1900. Konstruktion av nygammal kvinnlighet. Teoksessa U. Wikander (toim.) Det evigt kvinnliga. En historia om förändring. Stockholm: Tidens förlag.

Ödman, P.-J. 1995. Kontrasternas spel – en svensk mentalitets- och pedagogikhistoria I–II. Stockholm: Norstedts.