V Alan tutkimuskirjallisuutta, kotimainen (1970‒1989 )

Antikainen, Ari & Jokkonen, Arja 1988. Sivistysneistöä vai teknokraatteja? Selvitys tohtoriksi ja professoriksi tulosta Suomen korkeakoululaitoksessa historiassa, kasvatustieteessä, liiketaloustieteessä ja sosiologiassa vuosinan 1950 - 1985. Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia no 43.

Autio, Veli–Matti 1986. Opetusminsiteriön historia 4.  Ensimmäisen tasavallan kulttuuripolitiikka 1917–1944. Järvenpää

Elio, Keijo 1973 Otto Kaarle von Fieandt . suomalainen upseerikouluttaja. Historiallisia tutkimuksia 91. Forssa.

Elio, Keijo 1975. Suomen kadettikoulun yhdenmukaistamiskausi 1821 - 1835. Tampereen historiatieteen laitos. Monistesarja B 4.

Elio, Keijo 1984. Didaktiikan kehityslinjoja antiikista nykypäiviin. Tampereen yliopiston Tampereen opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja 3.

Hansen Sven-Erik 1988. Folkets språk i folkets skola. Studier i modersmåls - ämnets mål- och innehållsfrågor o den svenska folkskolan i Finland 1866 - 1927. Åbo.

Harju, Aaaro 1988. Maalaiskansakoulujen tarkastustoimi vuosina 1861-1921. Jyväskylän yliopiston Studia Historica Jyväskyläensia 38.

Harmo, Mauri 1971. Kielitaistelusta korkeakoulupolitiikkaan. Suomen ylioppilaskuntien liitto 1921 - 1971. Helsinki.

Heikkinen, Anja 1986. Eduard Sprangerin kasvatusajattelun peruspiirteitä. Tampereen yliopiston Kasvatustieteen laitoksen opetusmonisteet B 4.

Heikkinen Antero 1972. Hyöty, valistus ja koulu. Suomen aate- ja oppihistoria 1700-luvulla.

Heikkinen Antero 1983. Perinneyhteisöstä kansalaisyhteiskuntaan. Jyväskylä.

Heikkinen Antero 1979. Oppisäädyn torjuntavoitto. Sääty-yhteiskunnan koulutusjärjestelmän muototuminen Suomessa 1600-luvun alkupuolella. Joensuun korkeakoulu. Historian, maantieteen ja muiden aluetieteiden osaston julkaisuja 14/1979.

Helle Aarne 1971. Pohjois-Suomen teollisuusopiston (PohTO) syntyvaiheita.

Hovi, Raimo, Kivinen, Osmo & Rinne Risto 1989. Komitealaitos, koulutusmietinnöt ja koulutuspolitiikan oikeutus. Ammatillisen ja akateemisen koulutuksen oikeustusperustelujen muutokset suomalaisissa koulutusmietinnöissä 1860-luvulta 1980-luvun lopulle. Turun yliopiston Julkaisuja sarja C osa 73

Hämäläinen, Juha 1981. "Luonnonmukaisen ihmiskasvatuksen aate" J. H. Pestalozzin teoksessa Joutsenlaulu. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 9.

Hämäläinen, Juha (toim.) 1982. Martti H. Haavio-seminaari 1982.Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen julkaisuja. B 2.

Härkönen, Mirja 1982. Kouluylihallituksen ensimmäisen päälikön Casmir von Kothenin koulupolitiikka. Helsinki.

Iisalo, Taimo 1973. Suomen reaalikoulut : väliasteen koulu maassamme vuosina 1860-1884. Helsingin yliopisto, kasvatustieteen laitoksen Tutkimuksia 25.

Iisalo, Taimo 1987. Juhlakirja apulaisprofessori Taimo iisalon merkkipäivästä 27.7.1987 (toim. Risto Rinne) Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnnan julkaisusarja A: 116.

Iisalo, Taimo 1975. Keskikoulun toteuttamisvaihe Suomessa. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen Tutkimuksia 41.

Iisalo, Taimo 1982. Opettajat ja koulun hallinto. Ns. yleiset opettajakokoukset vuosinan 1890 - 1920. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Selosteita B:2.

Iisalo, Taimo 1979. The Science of Education in Finland 1828 - 1918. The History of learning and Science in Finland 1828 - 1918. Societas Scientiarum Fennica. The History of Learning and Science in Finland 1828 - 1918.

Iisalo, Taimo 1980. Spekulatiivisesta empiriseen kasvatustieteeseen. Kasvatustieteellisen tutkimuksen ja teorianmuodostuksen historia. Turun yliopiston kasvatustieteen laitoksen julkaisuja A:67.

Iisalo, Taimo 1984. Suomen oppikoulun opetussuunnitelma vuosinan 1890-1920. Tutkielma opetuksesta vallinneista käsityksistä ja niiden muutoksista. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A: 100.

Iisalo, Taimo & Risto Rinne (red). 1988. Läraren i 1900-talets kultur och samhälle : nordisk utbildningshistorisk forskarträff i Åbo den 18-19 augusti 1987. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B 26.

Iisalo, Taimo, Lahdes Erkki & Viitaniemi, Erkki 1979. Suomen peruskoulun synty ja toteutuminen. Turun yliopiston kasvatustieteiden julkaisusarja A: 5.

Isolauri, H-?? Kansakoulujen lakkaaminen suomenkielisissä maalaiskunnissa 1958 - 1976- Turun yliopiston kasvatustieteiden  julkaisusarja A:70.

Isosaari, Jussi 1970 Suomen kansakoululaitoksen rakenne ja kehitys. Helsinki.

Jalkanen, Kaarlo. 1986. Lukkarin- ja urkurinvirka Suomessa 1721–1809. Suomen kirkkohistoriallisen seuran Toimituksia 138.

Julku, Kyösti & Julku, Liisa 1983. Oulun yliopiston perustamisen historia. Oulu.

Jussila, Juhani 1970. Suomenkielisiin kansakouluopettajaseminaareihin pyrkijät ja seminaarien oppilasvalinta. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia n. 12/1980.

Kajaaninen seminaari. Opettajankoulutusta kolmeneljännesvuosisataa. kajaanin seminaari 1900 - 1975. Kajaani 1975.

Karjalainen, Asko 1986.     J. A. Hollon tiedekäsityksestä ja kasvatuksen teorian metodista. Näköaloja kasvatustieteen tutkimuskäytännön edistämiseksi etsivä metodologinen pohdinta.Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 39.

Karjalainen, Erkki & Toiviainen, Timo 1984. Suomen vapaan kansansivistystyön vaiheet. 2.p. Espoo: Weilin & Göös.

Kasvio, Antti 1972. Yleissivistävän koulutuksen tehtävien ja sisällön rakenteen kehittymisestä perus- ja keskiaasteen koulutuksessa Suomessa. Helsingin yliopiston sosiaalipolttiikan laitoksen julkaisuja 2.

Kauranne, Jouko 1971. Kansakoulun opetukseen kohdistuneet integrointi pyrkimykset vuosinan 1912 - 1939. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen Tutkimusia no 18.

Ketonen, Liisa 1980. Suomen tyttöoppikoulut itsenäisyyden aikana peruskoulujärjestelmään siirtymiseen asti. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen Tutkimuksia 85.

Kilpi, E?? 1987. Kirkon antama alkuopetus Turun hiippakunnassa 1866 - 1921. Suomen kirkkohistoriallisen seuran Tutkimuksia 141.

Kinnunen, Jukka 1985. Kajaanin lastentarhat vuosina 1914 - 1973. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita no 12.

Kivinen, Osmo. 1988. Koulutuksen järjestelmäkehitys. Peruskoulutus ja valtiollinen doktriini Suomessa 1800- ja 1900-luvuilla. Turun yliopiston Annales universitatis turkuensis c: 67.

Kiuasmaa, Kyösti. 1982. Oppikoulu 1880–1980. Oppikoulu ja sen opettajat koulujärjestyksestä peruskouluun. Oulu: Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen.

Kiuasmaa, Kyösti 1974. Oppikoulu 1940-luvun koulujärjestelmäkeskustelussa. Tampereen yliopiston kasvatustiteen laitos. Julkaisusarja A 7.

Kiuasmaa Kyösti 1971 Oppikoulun järjestysmuotokysymys 1920- ja 1930-luvuilla. Tampereen yliopiston kasvatustieteellisen laitoksen julkaisusarja 2/1971.

Kivirauma, Joel 1989. Eritysopetus ja suomalainen oppivelvollisuuskoulu vuonnan 1921 - 1985. Turun yliopiston julkaisuja sarja C 74.

Kivirauma, Joel. 1987. Poikkeavuus ja kansanopetus ennen oppivelvollisuutta. Tutkimus heikkolahjaisiin ja pahantapaisiin oppilaisiin kohdistettujen toimenpiteiden muotoutumiseen vaikuttaneista tekijöistä erityisesti Turun ja Tampereen kansakouluissa. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A: 120.

Klinge, Matti ym. 1987 - 1990. Helsingin yliopisto I - III ???

Korhonen, Juhani, J. 1985. Kansakouluopettaja Juho Korhonen. Ajan kuvaus Nilsiästä. Jyväskylän yliopiston Suomen historian julkaisuja 11.

Koskeniemi, Matti 1985. Yleissivistävän koulun hallinnon kasvu 1945 - 84 ja opetustapahtuma. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 34.

Kotkaheimo, Liisa 1989. Suomalaisen aapisen viisi vuosisataa. Aapisten sisältö ja tehtävät kansanopetuksessa. Joensuun yliopiston Kasvatustieteellisiä julkaisuja 10.

Kuikka, Martti T. 1978. Kansakoulunopettajan koulutussuunnitelmien kehitys Suomessa vuosinan 1917 . 1923. Joensuun korkeakoulun kasvatustieteiden osaston julkaisuja 4.

Kuikka, Martti T. 1974. Nestor Järvinen - seminaaripedagogi ja koulumies : tutkimus Suomen ensimmäisen seminaarin uskonnon lehtorin pedagogisesta toiminnasta. Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian laitoksen uskonnonpedagogiikan julkaisuja A 12

Kuikka, Martti T. 1974. Ruotsin, Saksan ja Sveitsin seminaarien pedagogiset ja uskonnonpedagogiset suuntaviivat 1840-1860 luvuilla Joensuun korkeakoulun kasvatustieteiden osaston julkaisuja 2.

Kurki, Leena 1986. Jesuiitat, kasvatus ja nykyaika. Oulun yliopiston kasvatustiteiden tiedekunnan tutkimuksia no 42.

Konttinen, Esa, Juhani Suortti & Kari Väyrynen 1980.  Hegeliläinen perinne ja opetussuunnitelma = The Hegelian tradition and the curriculum. Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen Selosteita ja tiedotteita 141.

Kähkönen, Esko, I. 1979. Opettajankoulutus Suomen koulunuudistuksessa 1958 - 1978. Yleissivistävän koulunopettajien koulutuksen järjestelyt ja tavoitteet. Acta Universitatis Ouluensis E 1. Paedagogiva 1/1979.

Kähkönen, Esko, I. 1982. Kansanopetus Suomen Lapissa ennen kansakoulua. lapin korkeakoulun kasvatustieteiden osaston Tutkimuksia A no1.

Kähkönen, Esko, I. 1984. Kirkko kansan kasvattajana. lapii ja Perä-Pohjola Kuopion hiippakunnassa 1800-luvun loppupuolella. Lapin korkeakoulun kasvatustieteiden osaston julkaisuja, sarja B n:o 1.

Kähkönen, Esko, I. 1988. Katekeetat Suomen Lapsissa 200 vuotta. lapsin korkeakoulunn julkaisusarja A. Tieteellisiä tutkimuksia.

Lappalainen, Antti 1985. Kamppailu peruskoulusta. Jyväskylä: Opettajien Kustannus Oy.

Lehtonen, Kai. R. 1983. Valtiovalta ja oppikirjat: Senaatti ja kouluhallitus oppi- ja kansakoulun oppikirjojen valvojina Suomessa 1870–1884. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 9.

Laasonen, Pentti. 1977. Johannes Gezelius vanhempi ja suomalainen täysortodoksia. Suomen Kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 103.

Lipsanen, Esa 1987. Marxin kasvatusajattelu. Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimusraportteja n:o 40.

Luttinen, Rauno 1981. Läskunninghet och undervisning i Finland före folkskolväsendet. - Läskunninghet och folkbildning före folkskoleväsendet. Studia Historica Jyväskyläensia 22.

Naumanen, Päivi 1990. Kansalaiskuva Suomessa: Kansalaisista koskevat käsitykset opettajien ammattilehdissä 1880-luvulta 1980-luvulle. Turun yliopiston Koulutussosiologian tutkimusyksikkön Tutkimusraportteja 6.

Malinen, Paavo 1986. Näkemyksiä peruskoulun opetussuunnitelman kehittämisestä vuosinan 1975 - 1985. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia n:o 28.
 

Manninen, Juha & Patoluoto, Ilkka (toim.) 1986 Hyöty, sivistys, kansakunta. Suomalaista aatehistoriaa. Oulu: Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen.

Melin, Vuokko 1980. Alkuopetus Suomen maaseudulla ennen oppivelvollisuuslakia 1866 - 1921. osa 1 - 2. Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos sarja B4 ja Acta Universistatis Tamperensis, Ser A. vol 117.

Nevala, Arto 1983. Joensuun korkeakoulun perustamisvaiheet. Joensuu: Pohjois-Karjalan yliopistoseura.

Nurmi, Veli 1977-1979. Koulunuudistusten taustatekijöitä II ja II. Helsinkin yliopisto, Kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 59 ja 76

Nurmi, Veli 1979. Opettajankoulutuksen tähänastinen kehitys. Juva: ???

Nurmi, Veli 1983. kasvatuksen traditio. Juva: Wsoy.

Nurmi, Veli 1985. Suomen opetushallinnon kehittämisen pääpiirteet vuosinan 1948 - 1984. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 29.

Nurmi, Veli 1986. Dokumentteja maamme koulunuudistuksen perusvaiheista. . Oulun yliopiston kasvatustieteiden opetusmonisteita ja selosteita n:o 18.

Nurmi, Veli 1988. Uno Cygnaeus, suomalainen koulumies ja kasvattaja. ??

Nurmi, Veli 1989. Kansakoulusta peruskouluun. Juva: Wsoy??.

Pajamo, R??. Suomen koulujen laulunopetus v. 1843 - 1881. Acta Musicologica Fennica 7. Helsinki??

Peltonen Aimo??. 1979 Koulunuudistuksen ihmiskäistys ja eettiset periaatteet. Suomen teologisen kirjallisuuden seuran julkaisuja 113.

Peltonen, M??. 1989. Jyväskylän kansakoulun historia. Jyväskylä??

Perälä, Tauno?? 1977. Turun yliopisto. Vuodet 1939 - 1974.

Piirainen, Veikko 1974. Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta. Hämeenlinna??

Pitkänen, V??. 1984. Martti Henrik Haavio - kasvattaja ja ihminen. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen julkaisuja B 8.

Plit, K?? 1984. Carl Henrik Alopaeus aisitivammaistyön uranuurtajana Suomessa. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 128.

Parjo, Oili 1983. Kuusi vuosikymmentä opintokerhotyötä. Helsinki: Opintotoiminnan keskusliitto.

Pulma, Panu & Turpeinen, Oiva 1987. Suomen lastensuojelun historia. ??

Päivänsalo, Paavo 1971. Kasvatuksen tutkimuksen historia Suomessa vuoteen 1970. ???

Päivänsalo, Paavo 1986. Suomalaisen kasvatuksentutkimuksen henkilöhahmoja 1. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen Tutkimuksia B 7.

Rasila, Viljo 1973. Yhteiskunnallinen korkeakoulu 1925 - 1966. Acta Univerrsitatis Tamperensis, Ser. B vol 7.

Rassi, Rauno 1974. Kasvatusopillisesta korkeakoulusta pienoisyliopistoksi. Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun kehitys v. 1934 - 1958. Jyväskylän historian laitoksen Suomen historian julkaisuja 2/1974.

Rimpiläinen, O?? 1975. Kappale ortodoksisen kiertokoulun historiaa. Suomen Kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 93.

Rinne, Matti 1966. Suomen kansakoululehdistö. Kansakoulu 1866 - 1966. Keuruu??

Rinne, Risto 1986. Kansanopettaja mallikansalaisena. Opettajuuden laajeneminen ja opettajuuteen rekrytoimismekanismit Suomessa 1851 - 1986 virallisen kuvausaineiston ilmaisemana. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A: 108.

Rinne, Risto & Iisalo, Taimo (toim.) 1988. Läraren i 1900-talets kulturu och samhälle. Nordisk utbildningshistorisk forskarträff i Åbo den 18-19 August 1987. Tutun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarrja B: 26.

Rinne, Risto & Jauhiainen, Arto 1988. Koulutus, professionaalistuminen ja valtio: julkisen sektorin koulutettujen reproduktioammattikuntien muotoutuminen Suomessa. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A 128.

Rinne, Risto, Kivinen, Osmo & Kivirauma, Joel 1984. Lähtökohtia peruskoulutuksen yhteiskunnallis-historiallisen muototumisen tutkimiseen. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B: 11.

Räty, Kaija 1974. Turun akatemian taloudenhoito vuosina 1640 - 1700. Jyväskylän yliopiston Suomen historian julkaisuja 3.

Siljander, Pauli 1982. N.F.S. Grundtvigin sivistysidea ja kansanopiston kasvatustavoitteet. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia n:o 12/1982.

Somerkivi, Urho, Cavonius, Gösta & Karttunen, M.0?? (toim.) Kouluhallitus - Skolstyrelsen 1869 - 1969.

Takala, Tuomas 1975. Koulun yhteiskuntaopetus ideologisen sääntelyn välineenä Suomessa v. 1917-1975 Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksen tutkimuksia, 13.


Takala, Tuomas 1983. Oppivelvollisuuskoulu ja yhteiskunnalliset intressit. Tutkimus kvalifikaatioihin ja koulutuskustannuksiin kohdistuvista intresseistä Suomen oppivelvollisuuskoulua koskevan koulutuspoliittisen päätöksenteon määreinä Tampreen yliopisto, Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A vol. 151.

Taipale, Matti 1980. Rippikoulun syntyvaiheet Turun Hiippakunnassa vuosinan 1627 - 1763. Suomen Kirkkohistoriallisen Seruan tyoimituksia 120.

Tammivuori, A?? 1987. Sata vuotta opettajien ammattijärjerstötoimintaa 1877 - 1977. ???

Telemäki, Matti 1979. Tampereen kansakoulun historia 1872 - 1976.

Tiensuu, Kyllikki 1985. Edvard Bergenheim. Toiminta koulumiehenä ja arkkipiispana vuoteen 1863. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 133.

Tiihonen, Seppo & Tiihonen, Paula 1983. Suomen hallintohistoria. Helsinki??

Totro, Timo 1979. Uskontokasvatus kansalais- ja kotiopintoliikkeessä. Suomalaisen Teologisen Kirjallisuuden seuran julkaisuja 112.

Tsokkinen, Anja 1984. Suomen sokeainkoulut ja niiden oppilaat vuosinan 1865 - 1917. Jyväskylän yliopiston Studia Historica Jyväskyläensia 29.

Tuomikoski, Erkki 1981. Taas koulun sauna paloi. Nuoren opettajan kokemuksia ensimmäisen maailmansodan aikana Kainuun korpikylällä. Oulu ??

Tuunainen, Kari & Nevala, Arto 1986. Erityiskasvatus koko ikäluokan koulutuksen osana. Erityiskasvatuksen historiallisen kehityksen piirteitä 1860-luvulta peruskoulun tuloon. Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia no 14.

Viitasalo Maire 1986. Kuusamon kansanopisto 1909 - 1984. ??

Viljanen, Erkki 1989. Kajaanin opettajankoulutuslaitos. Selvitys kajaanin seminaarin liittämisestä Oulun yliopiston opettajankoulutusyksikköön. Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Katsauksia 22.

Vuorela, Tapani 1976. Opetusministeriön historia I: Keisarillisen Suomen kirkkopolitiikka 1809 - 1824. ??

Vuorela, Tapani 1980. Opetusministeriön Historia II: Taantumuksesta uudistuksiin 1825 - 1868. ??

Väyrynen, Kari 1986. Pedagogiikka ja dialektiikka: tutkimuksia Hegelistä.
Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja. Yleinen aate- ja oppihistoria 2.